All roads lead to Rome

All roads lead to Rome, an old Latin proverb says (mīlle viae dūcunt hominēs per saecula Rōmam). We are all on a journey that always takes us to a certain place. Namely, to a realization of who we really are and not who we think we are. The playing cards are here used as reflections of thoughts and a guidance.

Figuratively speaking I would like to add: all “roads” (symbolically shown with the Aces – the ones) lead through the number 4. Here we stop and reflect on our lives and experiences and adjust our course of life. The number four surrounds the four corners of our world of thought and helps to provide structure and awareness. Who am I? What is my point of view? Take a closer look at the answers! This self-knowledge is an important step on the way to the numbers 7 and 10 which are on the horizon and are the next goals on our journey.

The four colors of the suites show different life areas. Spades – my power. Hearts – my feelings. Clubs – what I create. Diamonds – my talents.

If the concept of all roads lead to Rome means contacting one’s true self – well then, all Aces (the ones) and the fours will lead to that goal.

Cards: Hermès, Paris 1948

Franske fristelser

I min praksis benytter jeg spillekort som et redskab til at besvare og belyse klientens spørgsmål. Men spillekort er ikke bare spillekort. Mange forskellige kortsæt har gennem årtier set dagens lys. Gang på gang vender jeg tilbage til nogle ganske få franske kortsæt, som jeg finder smukke og elegante. Her følger lidt historie om kortene.

I 1948 udgav modefirmaet Hermès i Paris et kortsæt skabt af den fransk-ukrainske kunstner Cassandra. Kortene udkom i en længere årrække med forskellige bagsider. Kortene på billedet er førsteudgaven fra 1948, hvis farvemæthed og glans ikke er overgået i de senere udgaver. Læg mærke til de specielle klør.

Et par år senere – i 1950 – udgav Miro Company i Paris et kortsæt kaldet ”Ciel de France” med en rød og blå bagside fyldt med stjerner. Kortene er skabt af designeren Jaques Branger. Udtrykket er stramt og enkelt og er det kortsæt jeg hyppigst benytter.

I anledning af 125 året (1957) for det engelske kortfirma Thomas de la Rue skabte den franske designer Jean Picart Le Doux et sæt kort. Kortene er trykt med 14 farver og blev valgt som de mest attraktive og enestående.

I 1964 udgav Edition Sodirep et dobbelt sæt kort med navnet ”Le Quatre Saison”. Det er en særudgave skabt til ”Les amis de Pont à Mousson” også af designeren Jean Picart Le Doux. I 1983 genudgav det kendte franske kortfirma Grimaud kortene i en identisk udgave. Det er denne udgave som vises her. Billedkortene er ganske specielle og her vises vinterens spar konge.

Er Polen på vej mod et Polexit?

Polen har været medlem af EU siden 2004, men i de senere år er forholdet mellem EU og Polen blevet mere og mere anstrengt. Homoseksuelles og LGBT personers rettigheder er i flere år blevet presset eller ignoreret. Tilsvarende er grebet om den polske dommerstand strammet mere og mere til. Det sidste store trin i denne udvikling er, at den polske forfatningsdomstol fornyelig er kommet frem til, at visse dele af EU-lovgivningen er uforenelig med den polske forfatning.
EU-lovgivningen er alle medlemslande ellers forpligtet til af følge og den har altid forrang i forhold til de enkelte medlemslandes egen lovgivning. EU er jo et fælles værdi- og retsfællesskab og der er fra Bruxelles da også blevet meldt ud at “EU-retten har forrang over national lovgivning”.

Tidligere på året havde EU domstolen konkluderet, at det system den polske regering havde indført ved udvælgelse af nye dommere, kunne være i strid med et grundlæggende krav om, at i EU-medlemslandene skal domstole være frie og uafhængige. Det var dette spørgsmål den polske premierminister, Mateusz Morawiecki havde bedt forfatningsdomstolen tage stilling til.

Denne stramning af basale rettigheder er en udvikling som vi også har set et i andet østeuropæisk EU-medlemsland, nemlig Ungarn. I det nærliggende ikke-EU-land, Hviderusland ser vi samme udvikling.

Følgende spørgsmål blev stillet kortene:
I hvilken retning bevæger Polen sig i forhold til EU?

I hvilken retning bevæger Polen sig i forhold til EU?

Følgende 5 kort dukkede op. Det øverste kort er grundtonen, den underliggende stemning eller tendens.

Det første som falder i øjnene, er overvægten af hjerter. Normalt er det positivt at se hjerter, men naturligvis afhænger det af spørgsmålet og konteksten. Dukker der en overvægt af hjerter op i spørgsmål omkring politik eller lande er de nationalistiske tendenser stærke.
Det næste som falder i øjnene, er de to esser som ligger på to markante pladser. Det første, midterste og sidste kort er toneangivende. Hjerter Es, som indleder rækken, viser Polen. Sammen med hjerter dame (befolkningen) ser vi en markant fædrelandskærlighed i den polske befolkning. Man kunne også kalde det stærke nationalistiske strømninger når vi ser hjerter 5 afslutte rækken. Institutionen EU er vist ved klør Es. Og netop EU er jo hele omdrejningspunktet i denne sag. Ruder 7 indikerer at EU’s værdigrundlag ikke har fundet genklang i den polske befolkning (ruder 7 spejler hjerter dame). Der bliver stillet spørgsmålstegn ved værdigrundlaget. Hjerter 5 understøtter denne tendens ved at vise befolkningens mishag ved EU.
Viser kortene at Polen er på vej til et Polexit? Nej det kan man ikke konkludere, men spar 9 viser at tendensen går i retning af en stærk modvilje mod og frigørelsestrang af EU. Der er således mørke skyer i horisonten for Polens fremtidige samarbejde med EU.

Viste kort: © BRuT by UUSI

Livets Kort

Når man lægger et kortoplæg, får man et lille indblik i ”det tæppe som skæbnen væver”. De 52 spillekort er spejle som reflekterer bagvedliggende åndelige kræfter, skæbnemønstre, udviklingsbaner og personlighedstræk som vi ikke kan se med de fysiske sanser.

The Fortune Teller, Frederic Bazille, 1869. Public domain (WikiArt)

Ved et kortoplæg manifesterer disse kræfter sig og iklæder sig fysisk form via kortene og kan derved analyseres og tolkes. Kunsten at læse i kort kaldes også kartomanti.
De 52 spillekort er på forunderlig vis knyttet til årets rytmer. De fire farver symboliserer de fire årstider og de 52 kort symboliserer årets 52 uger. Summen af alle kortenes værdier giver 364.
Et sæt kort er som en uindbunden bog. Når kortene blandes, skifter siderne plads og en ny historie fortælles.
På denne blog vil vi primært beskæftige os med de 52 spillekort.

El “nuevo” Afganistán

Contra las expectativas de todos, los talibanes tomaron o recuperaron el poder en Afganistán en un tiempo récord. El 15 de agosto, después de poco más de una semana, los talibanes capturaron la capital, Kabul. Las tropas estadounidenses y, por tanto, también los socios de la OTAN abandonaron oficialmente el país el 31 de agosto. Después de 20 años de guerra y de intentar instaurar la democracia en Afganistán, han surgido situaciones caóticas alrededor del aeropuerto de Kabul, con personal de la embajada, trabajadores humanitarios y otras personas asociadas con Occidente que intentan desesperadamente salir del país. Las únicas embajadas que quedan abiertas son la rusa y la china. 

Algunos esperan que los talibanes hayan cambiado y se hayan vuelto más moderados. ¿Cómo podrían indicar los primeros días de los anuncios de los talibanes? ¿Cuál es la realidad de todo esto?

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha enfrentado críticas generalizadas de que esta situación podría surgir, pero dijo en un discurso: “Las tropas estadounidenses no deben luchar y morir en una guerra en la que el ejército afgano no quiere luchar”.

Es tentador plantear a las cartas esta pregunta: “¿Cómo es la situación en Afganistán después de que los talibanes toman el poder?”

Aparecieron estas cartas:

¿Cómo se está desarrollando la situación en Afganistán después de que los talibanes asumieron el poder?

La primera, la del medio y la última carta son las principales en esta lectura. La tarjeta central se asocia a la manivela de la presentación y rige como elemento principal pregonando en la interpretación. El oso es una carta poderosa, que se enfatiza aún más con el naipe insertado: el rey de tréboles. Los talibanes están fuertemente asentados en el poder, que harán cualquier cosa por retener lo que sea necesario. La carta muestra que activamente (tréboles) consolidarán su poder. La carta de la guadaña representa la postura, ellos harán cualquier cosa para eliminar o matar a los afganos que no compartan sus valores y opiniones sobre la ley y el orden (10 de diamantes). Trabajarán a fondo con esta tarea (10 de diamantes). El oso y la guadaña juntos pueden mostrar brutalidad.

El parque muestra la vida pública y social y el espejo sobre el mapa del medio lo conecta con el zorro. El zorro manipula, engaña y le gusta llevar a los oponentes detrás de la luz. Uno simplemente no puede confiar en las declaraciones de los Talibanes. La 9 de tréboles apunta en la dirección que los talibanes también manipularán en la escena de la política exterior. As de corazones, que es la carta insertada en el zorro, muestra que una dirección religiosa decidida y extrema es la aguja de su brújula. ¿Qué pasa con la última luna corta? Sí, se puede decir que la noche se ha hundido sobre Afganistán. Se acerca la luna y no el sol. Sin embargo, la 5 de corazones llevan una esperanza. No todos los afganos comparten la cosmovisión de los Talibanes y la fuerza de esta oposición aún no se ha dado cuenta de los talibanes.

Entrada de blog escrita el 21 de agosto de 2021

Cartas mostradas: Gypsy Witch, Fortune Telling, Playing Cards, ©️ U.S. Games Systems, INC

The “new” Afghanistan

Against everyone’s expectations, the Taliban seized or recaptured power in Afghanistan in record time. On August 15, after just over a week, the Taliban captured the capital, Kabul. The American troops and thus also the NATO-partners officially leave the country on 31 August. After 20 years of warfare and after trying to establish democracy in Afghanistan. Chaotic situations have arisen around Kabul airport, with embassy staff, aid workers and others associated with the West desperately trying to get out of the country. The only remaining and open embassies are the Russian and Chinese. Some hope that the Taliban have changed and become more subdued, as the first days of Taliban announcements could indicate. But is it realistic?

US President Joe Biden has faced widespread criticism that this situation could arise but said in a speech: “US troops must not fight and die in a war that the Afghan army itself does not want to fight”.

It is tempting to ask the cards this question: “How is the situation developing in Afghanistan after the Taliban takes power?”

These cards appeared:

“How is the situation developing in Afghanistan after the Taliban took power?”

The first, middle and last cards are the leading ones in the presentation. The centre card is the focus point and constitutes a central element in the spread. The bear is a powerful card, which is further emphasized by the inserted playing card – King of Clubs. The Taliban are sitting heavily on power, which they will do anything to retain. Whatever it takes. The card shows that they actively (clubs) will consolidate their power. With the scythe on the card in the middle, they will do anything to remove or kill the Afghans who do not share their values ​​and views of law and order (10 of diamonds). They will work thoroughly with this task (10 of diamonds). The bear and the scythe together can show brutality.
The public and social life are shown by the park and the mirror over the middle card connects it with the fox. The fox is a trickster and manipulates, deceives, and likes to lead opponents behind the light. One simply cannot trust the Taliban’s statements. The 9 of Clubs points in the direction that the Taliban will also manipulate on the foreign policy scene. The Ace of Hearts, which is the inserted card in the fox card, shows that a purposeful and extreme religious direction is their compass needle. What about the last card, the moon? Yes, one can say that the night has sunk over Afghanistan. The moon and not the sun is on the sky. However, the 5 of Hearts carries a hope. Not all Afghans share the Taliban’s worldview, and the strength of this opposition has not yet dawned on the Taliban.

Posted August 21, 2021

Shown Cards: Gypsy Witch, Fortune Telling, Playing Cards, © U.S. Games Systems, INC

Det ”nye” Afghanistan

Mod alles forventning indtog eller generobrede Taliban magten i Afghanistan på rekordtid. Den 15. august efter blot og vel en uge indtog Taliban hovedstaden Kabul. De amerikanske tropper og dermed også NATO partnerne forlader officielt landet 31. august. Efter 20 års krigsførelse og efter at have forsøgt at indføre demokrati i Afghanistan. Kaotiske situationer har opstået omkring lufthavnen i Kabul, hvor ambassadepersonale, hjælpere og andre med tilknytning til vesten desperat har forsøgt at komme ud af landet. De eneste tilbageblevne og åbne ambassader er den russiske og kinesiske. Nogle håber på at Taliban har ændret sig og blevet mere afdæmpede, hvilket de første dages udmeldinger fra Taliban kunne tyde på. Men er det realistisk?

Den amerikanske præsident Joe Biden har mødt stor kritik for at denne situation kunne opstå, men sagde på en tale følgende: ”Amerikanske tropper skal ikke kæmpe og dø i en krig, som den afghanske hær ikke selv har lyst til at kæmpe”.

Det er fristende at stille kortene dette spørgsmål: ”Hvordan udvikler situationen sig i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse?”

Disse kort dukkede op.

”Hvordan udvikler situationen sig i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse?”

Det første, det midterste og det sidste kort er de toneangivende i oplægget. Midterkortet er oplæggets krumtap og udgør et centralt element i oplægget. Bjørnen er et magtfuldt kort, hvilket yderligere understreges af det indsatte spillekort – klør konge. Taliban sidder tungt på magten, som de vil gøre alt for at beholde. Koste hvad det vil. Kortet viser at de aktivt (klør) vil konsolidere deres magt. Med leen på kortet i midten vil de gøre alt for at fjerne eller dræbe de afghanere, som ikke deler deres værdier og syn på lov og ret (ruder 10). De vil gå grundigt til værks med denne opgave (ruder 10). Bjørnen og leen sammen kan vise brutalitet.

Offentligheden og det sociale liv vises af parken og spejlet over det midterste kort forbinder det sig med ræven. Ræven manipulerer, bedrager og fører gerne modstandere bag lyset. Man kan ganske enkelt ikke stole på Talibans udmeldinger. Klør 9 peger i retningen af at Taliban også vil manipulere på den udenrigspolitiske scene. Hjerter Es som er det indsatte kort i ræven viser, at en målrettet og ekstrem religiøs retning er deres kompasnål. Hvad så med det sidste kort månen? Ja, man kan sige at natten har sænket sig over Afghanistan. Månen og ikke solen er fremme. Dog bærer hjerter 5 et håb. Ikke alle afghanere deler Talibans verdenssyn og styrken af denne opposition er endnu ikke gået op for Taliban.

Skrevet 21. august 2021

Viste kort: Gypsy Witch, Fortune Telling, Playing Cards, © U.S Games Systems, INC

Udskriver statsminister Mette Frederiksen folketingsvalg i år?

Det har været en usædvanlig regeringsperiode som Mette Frederiksen har stået i spidsen for i lidt over et år. Vi skal tilbage til 2. verdenskrig for at finde en anden ekstrem og usædvanlig situation.
Som forventet har meningerne omkring regeringens håndtering af pandemien været delte, men alt tyder på at hun har haft og stadig har en bred opbakning i befolkningen. Trods minksagen, konspirationsteorier og børnene i Syrien. En splittet højrefløj med et svækket Venstre har vel været en ønskesituation for Mette Frederiksen. Men Lars Løkke Rasmussen står i kulissen med sit nye parti Moderaterne. Kan det rykke ved magtbalancen? Kan det friste statsministeren til at udskrive et hurtigt valg og profitere på håndteringen af pandemien i Danmark? En håndtering som vel må siges indtil nu at have været en succes. Danmark har i internationalt perspektiv klaret sig utroligt godt igennem krisen.

Lars Lykkes parti kan være den uforudsigelige faktor. En faktor som kan blive en trussel jo længere hun venter med at udskrive valg. Det kunne være interessant at tage et kik på situationen. Så lad os prøve at stille dette spørgsmål til kortene: ”udskriver statsminister Mette Frederiksen folketingsvalg i år”?

Følgende 5 kort dukkede op.

Udskriver statsminister Mette Frederiksen folketingsvalg i år?

Klør konge i midten repræsenterer Mette Frederiksen – ikke af køn – men af den funktion som en statsminister har. Det midterste kort er oplæggets omdrejningspunkt og det falder helt i tråd med vores spørgsmål om, hvad statsministeren kunne tænkes at gøre.
Lad os se på ruder Es som indleder rækken. Det fortæller om en ny start og et valg. Ruder Es indikerer et folketingsvalg. Der er ingen tvivl om at spørgsmålet er oppe at vende hos Mette Frederiksen. Det understreges yderligere af de to seksere som flankerer statsministeren. Seksere viser ofte veje man kan følge og ruder seks viser at det er fornuftigt at udskrive valg. Ruder seks har desuden en højere værdi end ruder Es. Men spar seks kan vise en blindgyde og en vej som ikke fører til det ønskede resultat eller en vej som ikke bliver så let at betræde som forventet. Spar 6 kan også indikere at jo længere tid der går inden Mette Frederiksen udskriver valg, desto dårligere kan valgresultatet blive. Men ruderne er alligevel ikke sådan at slå af pinden. Ruder to afslutter rækken og er et rødt og dermed positivt kort. Ruder to er stemmesedlen, hvorpå et ”valg” skal vælges. Mon ikke vi kan konkludere at statsministeren udskriver folketingsvalg i år!

Skrevet 19. juni 2021
Viste kort: Ciel de France, Miro Company, Paris 1950

Stormagten USA

Den amerikanske politiske scene har siden præsidentvalget i november 2020 været præget af en præsident, som ikke har accepteret valgresultatet, men føler at man har snydt ham. I en video udtrykte han: ” Vi havde et valg, det blev stjålet fra os. Det var en jordskredssejr, og alle ved det. Særligt den anden side.”
Det hele kulminerede – indtil videre – i en oprørsk folkemængdes indtrængen i Kongressen i bygningen på Capitol Hill den 6. januar. Alt imens man var ved at gennemføre den ceremonielle og officielle udpegning af vinderen af det amerikanske præsidentvalg. Scenen med den tyrehornede QAnon shaman Jake Angeli med bar overkrop siddende på formandsstolen i Kongressen gik verden rundt. Et nærmest ikonisk symbolsk billede på, hvor stærke visse kræfter er i USA.
Tilhængere af QAnon-bevægelsen tror at der findes en gruppe magtfulde politikere og rigmænd, som står bag en satanistisk pædofiliring, som dræber og misbruger børn. Præsident Trump ser de som den store frelser.

Med hele denne dramatiske politiske scene foran os er det fristende at stille kortene følgende spørgsmål:
 ”Hvordan ser USA’s politiske fremtid ud i 2021 set i et internationalt perspektiv?”

Oplægget gav følgende 5 kort:

Hvordan ser USA’s politiske fremtid ud i 2021, set i et internationalt perspektiv?

I mit blogindlæg fra maj 2020, hvor jeg stillede spørgsmålet ”Bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?”, afsluttede ruder 7 rækken på de fem kort. Om dette kort skrev jeg blandt andet: ”…for hvis heldet i ruder 7 forsvinder for Trump, kan kortet indikere kaos både økonomisk og socialt i kølvandet på valget.”
Ruder 7 dukker igen op i det nye oplæg – nu som det første og introducerende kort. Starten af 2021 vil – som vi allerede har set – været præget af usikkerhed, politisk kaos og forvirring. En masse spørgsmål står ubesvarede. Hvad vil der ske inden præsidentovertagelsen? Hvad vil der ske efter Biden bliver præsident? Lykkes det Biden at hele sårene eller bliver polariseringen i det amerikanske samfund større?

Kigger man på kortene hænger der mørke skyer over USA. Hjerter Es markerer USA og kortet er flankeret af to sorte niere. Der er dog en velvilje og et ønske om at USA spiller en rolle på den internationale scene (klør 9). Kortet ligger i oplæggets ”hjerte” og er på grund af placeringen ganske stærk. Men spar ni som afslutter oplægget, kunne indikere et USA som bliver mere og mere isoleret omkring sig selv på grund af en voksende intern uro og polarisering i befolkningen. Læg desuden mærke til at hjerter Es spejler sig i spar knægt. Det kunne betyde at de antidemokratiske og højreekstremistiske kræfter får vind i sejlene i 2021. For spar knægt kan være en uromager, som ikke vil indordne sig under staten og myndighederne. Klør 9 ser jeg her som fornuften og ønsket om et demokratisk og internationalt orienteret USA, men er det nok til at dæmme op for den mørke og nedadgående spiral som spar 9 antyder. Set i et internationalt perspektiv ser vi et ydmyget og stækket USA.
Ruder 7 og hjerter Es er de eneste to røde farver i oplægget. Så 2021 vil desværre ikke kunne undgå at være et forvirret og kaotisk år for USA.

Skrevet 8. januar 2021
Viste kort: Ciel de France, Miro Company, Paris 1950

Julens kræfter og budskab…

Ciel de France, udgivet af Miro Company Paris, 1950

Julen er ”hjerternes fest” siges det og ifølge dagens oplæg er det ganske sandt. Her er en overflod af hjerter. De to kortrækker fortæller på hver deres måde den samme historie.
Hjertevarme, tilgivelse og kærlighed er julens største budskab (hjerter dame) og i en tidligere tid ville man have føjet ”barmhjertighed” til. Julens kræfter har adgang til vore hjerter (hjerter 4) og får os til at kigge dybt ind i os selv og vores indre livsværdier (ruder 4). Følger vi julens budskab får vi fred i vort sind (klør 4) og fred i vort hjerte.

Den nederste kortrække opsummerer ganske fint, hvad kortene vil fortælle os om julens budskab: vær som en sol og skin på alt og alle og lad solen få rodfæste i dit hjerte! Så vil det det sidste kort istemme den gamle julesalme: ”Glæde, løft din glædes vinger”.

En glædelig og velsignet jul!