Livets skæbnespil

I en svensk kirke ved navn Täby findes et kalkmaleri fra 1480’erne. Billedet viser en mand som spiller skak med døden. Kalkmaleriet inspirerede den verdenskendte svenske instruktør Ingmar Bergmann til filmen Det syvende segl fra 1957. En film som fortæller historien om en ridder som ved at spille skak med døden forhaler eller udskyder sin egen død. Han taber spillet, men får gjort det færdigt han ønskede inden han dør.


Spil og skæbne har en pudsig evne til at tiltrække sig hinanden. Måske vi opfatter livet som et spil, hvor det gælder om at ”spille sine kort rigtigt”. Vi bruger også udtrykket: ”det lå ikke i kortene”. Forstået på den måde at det ikke lå i vores skæbne. Skakspillet kunne således lige så godt have været et kortspil. Lige siden spillekortenes indtog i Europa i slutningen af 13. hundredtallet har kortspil spredt sig som en steppebrand. Spillekort, tarotkort og Lenormandkort har alle denne dobbeltfunktion. De kan både bruges til spil og som et orakel til at kigge ind i fremtiden.
Mennesker har gennem alle tider ønsket at kunne få et kig ind i fremtiden. Konger, kejsere og andre magthavere tyede til orakler når store beslutninger skulle tages. For at få et indblik i, hvordan udfaldet af for eksempel en krig kunne blive.
Når man står i en vanskelig eller svær situation, benytter mange mennesker astrologi, håndlæsning eller kort for at få et kig ind i fremtiden. Tanken kan være: kan jeg ændre eller forhale min skæbne, hvis jeg ”spiller mine kort rigtigt”?
Alle mennesker ”spiller kort” hver dag – ikke med døden, men med livet selv, idet vi alle dagligt udveksler med livet. Og livet selv er jo vore omgivelser, medmennesker, dyr etc. Dette skæbnespil afføder ofte det oplagte spørgsmål: har mennesket en fri vilje? Det ganske korte svar må vel være, ja mennesket kan dybest gøre, hvad det vil, men er til gengæld bundet af konsekvenserne eller reaktionerne af dets handlinger. Disse konsekvenser eller reaktioner er således vor skæbne – på godt eller ondt.
Det er fristende at konkludere at livet således er et spil eller måske snarere et skuespil, hvor vi optræder i en bestemt rolle og at kortene kan fortælle, hvordan den fremtidige historie udspiller sig. Fravrister vi skæbnen nogle informationer om vor fremtid når vi laver et kortoplæg? Kan vi påvirke vores skæbne ved at få indsigt i nogle af de tråde i det tæppe som skæbnen væver? Dette er ganske oplagte spørgsmål.
Spillekortene er en lille visdomsbog med 52 uindbundne blade, hvis sider skifter plads når vi blander kortene. Når vi lægger dem i et mønster på bordet, får vi et indblik i den energi- eller kraftstruktur som vi i øjeblikket befinder os i. En flig af et skæbnemønster synliggøres for os. Øjeblikkets scenografi og sceneri åbenbares for os. Livets skuespil eller teater træder frem for os i symbolsk form.

Den danske forfatter Martinus har i en lille bog skrevet følgende interessante betragtninger:
” Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden oplevelsen af et gigantisk skuespil, et skuespil, hvori vi alle er rollehavende. Men der er det ejendommelige ved dette store skuespil, som vi kan kalde skæbnen, at vi ikke alene er rollehavende eller skuespillere, men samtidig også tilskuere. Det skuespil eller skæbnespil, hvori vi alle er både aktører og tilskuere, er et evigt scenisk panorama med skiftende scenerier lige fra de mest bloddryppende og hadomspundne dramaer og helvedesagtige kulisser til de mest strålende eventyr og kærlighedsscener med kulisser af det reneste mentale guld.”

Og Martinus fortsætter med disse betragtninger om fortid, nutid og fremtid:
”Vor skæbne er det samme som vor nutids forbindelse med vor fortid og vor fremtid, og livets skæbnespil bliver derfor en fremførelse eller opvisning af disse tre forskellige slags tider. Fortid, nutid og fremtid er tre rollehavende i skæbnespillet, og vor egen rolle er nutiden.”
(Martinus. Småbog 18, Livets skæbnespil)

Det er fristende at spørge kortene selv, hvad de kan fortælle og jeg har valgt at spørge spillekortene: hvad er et kortoplægs rolle generelt og objektivt set?
Følgende 6 kort dukkede op:

Den øverste linje er den væsentligste – den underste linje uddyber. Læg mærke til at et es både indleder oplægget og afslutter oplægget. Det drejer sig således om beslutninger og valg. Desuden dominerer 9-tallet. Vi har en ruder 9, men summen af klør 5 og spar 4 giver også summen 9. Det vidner om forandring af situationen. Det falder yderligere i øjnene at der ingen hjerter er. De røde farver er repræsenteret af to ruder. Selvindsigt, oplysning og struktur er vigtige elementer. Bemærk yderligere at ruderkonge har blikket rettet mod to kort: spar es og ruder 9. Mørke og lys.
Oplægget kan sammenfattes således: Når hverdagen kommer ud af de vante rammer (klør 5) og vanskelige og vigtige beslutninger (spar es) skal tages i en situation, hvor vejene og løsningerne kan gå på kryds og tværs (klør 5), kan det at blive herre i eget hus (ruder konge) være en stor hjælp. Idet man ved at kigge på sig selv (ruder konge + spar 4), kan få indsigt i og forståelse for de indre kræfter eller mentale eller følelsesmæssige dæmoner som spærrer eller holder os indespærret i vor egen tankeverden (spar 4). Ved at få de bekymrende tanker op i dagens lys (ruder 9) forandres vores forståelse af os selv og vores situation og nye løsninger og muligheder træder frem (klør es).
Et oplæg kan således, via den indsigt vi får, forvandle det bekymrede sind til et optimistisk syn på den situation man spurgte kortene til råds om.

Benyttede kort: © Hermès, Paris 1948