Månedsarkiv: august 2021

Livets Kort

Når man lægger et kortoplæg, får man et lille indblik i ”det tæppe som skæbnen væver”. De 52 spillekort er spejle som reflekterer bagvedliggende åndelige kræfter, skæbnemønstre, udviklingsbaner og personlighedstræk som vi ikke kan se med de fysiske sanser.

The Fortune Teller, Frederic Bazille, 1869. Public domain (WikiArt)

Ved et kortoplæg manifesterer disse kræfter sig og iklæder sig fysisk form via kortene og kan derved analyseres og tolkes. Kunsten at læse i kort kaldes også kartomanti.
De 52 spillekort er på forunderlig vis knyttet til årets rytmer. De fire farver symboliserer de fire årstider og de 52 kort symboliserer årets 52 uger. Summen af alle kortenes værdier giver 364.
Et sæt kort er som en uindbunden bog. Når kortene blandes, skifter siderne plads og en ny historie fortælles.
På denne blog vil vi primært beskæftige os med de 52 spillekort.

El “nuevo” Afganistán

Contra las expectativas de todos, los talibanes tomaron o recuperaron el poder en Afganistán en un tiempo récord. El 15 de agosto, después de poco más de una semana, los talibanes capturaron la capital, Kabul. Las tropas estadounidenses y, por tanto, también los socios de la OTAN abandonaron oficialmente el país el 31 de agosto. Después de 20 años de guerra y de intentar instaurar la democracia en Afganistán, han surgido situaciones caóticas alrededor del aeropuerto de Kabul, con personal de la embajada, trabajadores humanitarios y otras personas asociadas con Occidente que intentan desesperadamente salir del país. Las únicas embajadas que quedan abiertas son la rusa y la china. 

Algunos esperan que los talibanes hayan cambiado y se hayan vuelto más moderados. ¿Cómo podrían indicar los primeros días de los anuncios de los talibanes? ¿Cuál es la realidad de todo esto?

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha enfrentado críticas generalizadas de que esta situación podría surgir, pero dijo en un discurso: “Las tropas estadounidenses no deben luchar y morir en una guerra en la que el ejército afgano no quiere luchar”.

Es tentador plantear a las cartas esta pregunta: “¿Cómo es la situación en Afganistán después de que los talibanes toman el poder?”

Aparecieron estas cartas:

¿Cómo se está desarrollando la situación en Afganistán después de que los talibanes asumieron el poder?

La primera, la del medio y la última carta son las principales en esta lectura. La tarjeta central se asocia a la manivela de la presentación y rige como elemento principal pregonando en la interpretación. El oso es una carta poderosa, que se enfatiza aún más con el naipe insertado: el rey de tréboles. Los talibanes están fuertemente asentados en el poder, que harán cualquier cosa por retener lo que sea necesario. La carta muestra que activamente (tréboles) consolidarán su poder. La carta de la guadaña representa la postura, ellos harán cualquier cosa para eliminar o matar a los afganos que no compartan sus valores y opiniones sobre la ley y el orden (10 de diamantes). Trabajarán a fondo con esta tarea (10 de diamantes). El oso y la guadaña juntos pueden mostrar brutalidad.

El parque muestra la vida pública y social y el espejo sobre el mapa del medio lo conecta con el zorro. El zorro manipula, engaña y le gusta llevar a los oponentes detrás de la luz. Uno simplemente no puede confiar en las declaraciones de los Talibanes. La 9 de tréboles apunta en la dirección que los talibanes también manipularán en la escena de la política exterior. As de corazones, que es la carta insertada en el zorro, muestra que una dirección religiosa decidida y extrema es la aguja de su brújula. ¿Qué pasa con la última luna corta? Sí, se puede decir que la noche se ha hundido sobre Afganistán. Se acerca la luna y no el sol. Sin embargo, la 5 de corazones llevan una esperanza. No todos los afganos comparten la cosmovisión de los Talibanes y la fuerza de esta oposición aún no se ha dado cuenta de los talibanes.

Entrada de blog escrita el 21 de agosto de 2021

Cartas mostradas: Gypsy Witch, Fortune Telling, Playing Cards, ©️ U.S. Games Systems, INC

The “new” Afghanistan

Against everyone’s expectations, the Taliban seized or recaptured power in Afghanistan in record time. On August 15, after just over a week, the Taliban captured the capital, Kabul. The American troops and thus also the NATO-partners officially leave the country on 31 August. After 20 years of warfare and after trying to establish democracy in Afghanistan. Chaotic situations have arisen around Kabul airport, with embassy staff, aid workers and others associated with the West desperately trying to get out of the country. The only remaining and open embassies are the Russian and Chinese. Some hope that the Taliban have changed and become more subdued, as the first days of Taliban announcements could indicate. But is it realistic?

US President Joe Biden has faced widespread criticism that this situation could arise but said in a speech: “US troops must not fight and die in a war that the Afghan army itself does not want to fight”.

It is tempting to ask the cards this question: “How is the situation developing in Afghanistan after the Taliban takes power?”

These cards appeared:

“How is the situation developing in Afghanistan after the Taliban took power?”

The first, middle and last cards are the leading ones in the presentation. The centre card is the focus point and constitutes a central element in the spread. The bear is a powerful card, which is further emphasized by the inserted playing card – King of Clubs. The Taliban are sitting heavily on power, which they will do anything to retain. Whatever it takes. The card shows that they actively (clubs) will consolidate their power. With the scythe on the card in the middle, they will do anything to remove or kill the Afghans who do not share their values ​​and views of law and order (10 of diamonds). They will work thoroughly with this task (10 of diamonds). The bear and the scythe together can show brutality.
The public and social life are shown by the park and the mirror over the middle card connects it with the fox. The fox is a trickster and manipulates, deceives, and likes to lead opponents behind the light. One simply cannot trust the Taliban’s statements. The 9 of Clubs points in the direction that the Taliban will also manipulate on the foreign policy scene. The Ace of Hearts, which is the inserted card in the fox card, shows that a purposeful and extreme religious direction is their compass needle. What about the last card, the moon? Yes, one can say that the night has sunk over Afghanistan. The moon and not the sun is on the sky. However, the 5 of Hearts carries a hope. Not all Afghans share the Taliban’s worldview, and the strength of this opposition has not yet dawned on the Taliban.

Posted August 21, 2021

Shown Cards: Gypsy Witch, Fortune Telling, Playing Cards, © U.S. Games Systems, INC

Det ”nye” Afghanistan

Mod alles forventning indtog eller generobrede Taliban magten i Afghanistan på rekordtid. Den 15. august efter blot og vel en uge indtog Taliban hovedstaden Kabul. De amerikanske tropper og dermed også NATO partnerne forlader officielt landet 31. august. Efter 20 års krigsførelse og efter at have forsøgt at indføre demokrati i Afghanistan. Kaotiske situationer har opstået omkring lufthavnen i Kabul, hvor ambassadepersonale, hjælpere og andre med tilknytning til vesten desperat har forsøgt at komme ud af landet. De eneste tilbageblevne og åbne ambassader er den russiske og kinesiske. Nogle håber på at Taliban har ændret sig og blevet mere afdæmpede, hvilket de første dages udmeldinger fra Taliban kunne tyde på. Men er det realistisk?

Den amerikanske præsident Joe Biden har mødt stor kritik for at denne situation kunne opstå, men sagde på en tale følgende: ”Amerikanske tropper skal ikke kæmpe og dø i en krig, som den afghanske hær ikke selv har lyst til at kæmpe”.

Det er fristende at stille kortene dette spørgsmål: ”Hvordan udvikler situationen sig i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse?”

Disse kort dukkede op.

”Hvordan udvikler situationen sig i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse?”

Det første, det midterste og det sidste kort er de toneangivende i oplægget. Midterkortet er oplæggets krumtap og udgør et centralt element i oplægget. Bjørnen er et magtfuldt kort, hvilket yderligere understreges af det indsatte spillekort – klør konge. Taliban sidder tungt på magten, som de vil gøre alt for at beholde. Koste hvad det vil. Kortet viser at de aktivt (klør) vil konsolidere deres magt. Med leen på kortet i midten vil de gøre alt for at fjerne eller dræbe de afghanere, som ikke deler deres værdier og syn på lov og ret (ruder 10). De vil gå grundigt til værks med denne opgave (ruder 10). Bjørnen og leen sammen kan vise brutalitet.

Offentligheden og det sociale liv vises af parken og spejlet over det midterste kort forbinder det sig med ræven. Ræven manipulerer, bedrager og fører gerne modstandere bag lyset. Man kan ganske enkelt ikke stole på Talibans udmeldinger. Klør 9 peger i retningen af at Taliban også vil manipulere på den udenrigspolitiske scene. Hjerter Es som er det indsatte kort i ræven viser, at en målrettet og ekstrem religiøs retning er deres kompasnål. Hvad så med det sidste kort månen? Ja, man kan sige at natten har sænket sig over Afghanistan. Månen og ikke solen er fremme. Dog bærer hjerter 5 et håb. Ikke alle afghanere deler Talibans verdenssyn og styrken af denne opposition er endnu ikke gået op for Taliban.

Skrevet 21. august 2021

Viste kort: Gypsy Witch, Fortune Telling, Playing Cards, © U.S Games Systems, INC