Forfatterarkiv: Per Jan

Vladimir and Volodomyr

It is interesting to note that the presidents of Russia (Vladimir Putin) and Ukraine (Volodomyr Zelensky) share the same first name, both of which are Slavic and carry similar meanings of “lord of the world” or “ruler of peace and people in the world”. The name has roots in ancient Slavic languages and has been used as a first name in several Slavic countries such as Russia, Ukraine, Poland, the Czech Republic, and Slovakia. It has also been used as a coronation name by several Russian rulers. While Vladimir is the most common form of the name in Russia, Volodomyr is the most common form in Ukraine. In Denmark, the name is known as Valdemar, as in King Valdemar the Great (1131-1182).
As the new year begins, many may be wondering about the developments in the ongoing war in Ukraine in 2023. This topic we will ask the cards.

How will the war in Ukraine develop in 2023?

The cards are read, as a “U” is written. It is striking how many cards of hearts appear – and yet not. The colour of hearts often appears when it comes to feelings for the fatherland – the national feeling. But the hearts also symbolize the blood, and a lot of blood has flowed in this war. The 8 of hearts, which opens the spread, shows the paradoxical and polarizing nature of the situation in Ukraine. The two Slavic peoples are in many ways brothers and sisters. There is a family relationship. Many Russians also have family ties in Ukraine. But the eights are powerful cards and, in this case, the 8 of hearts represents Russia and its desire to control Ukraine. The number eight dominates in this presentation. Notice that on one diagonal axis the sum 4+4 also gives 8. It is a conflict over territories and control. The Ukrainian people wisely defend and protect their territory (4 of diamonds) and are strengthened by their president (king of diamonds).

The 3 of hearts brings hope for a changed situation and less bloodshed. We must expect the war to end or enter another phase this year. The sum of the four cards on the table gives the 6 of diamonds. Incipient peace negotiations are hinted at. The first 8 of hearts ends with the last 4 of hearts. The war ends slowly, and Russia must withdraw from Ukraine. The turning point likely occurring in the second quarter of the year (4 of diamonds).

This raises a new question and requires an additional cardspread: How will the war in Ukraine come to an end?

How will the war in Ukraine come to an end?

The dramatic 9 of spades enters the spread. It forecasts a lightning strike in the war, which suddenly changes the situation significantly. Notice that the 4 of diamonds is in the same place as in the first spread. It testifies to a Ukraine that cannot be wiped out as a nation. The 9 of spades lies on the 8 of hearts (Russia). Russia will fight tooth and nail to keep the regions they have planned to conquer. The 4 of diamonds (Ukraine) is sandwiched between the 9 of spades and the ace of spades. We can therefore expect a few months of very violent and powerful battles and missile attacks (ace of spades).

Will Russia use tactical nukes? With the 9 of spades and the ace of spades, this concern will probably increase in the coming months, but my immediate assessment is a no. The number values of the spades decrease. However, the situation could develop in a very dangerous direction.

There is a desire in the Kremlin to assume a dominant global role in a new and changed world order (9 of spades + ace of spades = 10). But that will not happen (5 of clubs). On the other hand, the cards (9 of spades and ace of spades) are more indicative of a possible change in the power structure in the Kremlin. In any case, a weakening of the Russian president.

Where one of the diagonal axes in the first spread emphasized the number 8, the same diagonal axis in this spread emphasizes the number 9 (4+5). We can therefore expect a surprising development and change in the war. Important information about the war can no longer be suppressed in Russia (5 of clubs and Queen of clubs). A difficult time for Russia is looming on the horizon.

Overall, from a spread with a 9-number dominance (change and aggression) to an 8-number dominance, the situation in Ukraine is moving towards a stop to hostilities and a ceasefire. This process starts in the second quarter but taking a long time to fully implement (eights and fours).

Cards: Hermès, Paris 1948

Vladimir og Volodomyr

Det er tankevækkende at de to præsidenter for henholdsvis Rusland (Vladimir Putin) og Ukraine (Volodomyr Zelensky) bærer det samme fornavn. Vladimir og Volodomyr er to slaviske navne, der betyder noget lignende som “herre af verden” eller “hersker over fred og mennesker i verden”. Navnet stammer fra de gamle slaviske sprog og er blevet brugt som fornavn i mange slaviske lande, herunder Rusland, Ukraine, Polen, Tjekkiet og Slovakiet. Navnet Vladimir har også været brugt som et kroningsnavn af en række russiske herskere.
Navnet Vladimir er den mest almindelige form af navnet i Rusland, mens Volodomyr er den mest almindelige form i Ukraine. Vi kender navnet som Valdemar i Danmark og hos kong Valdemar den Store (1131-1182).
Her i starten af det nye år er der sikkert mange som spørger sig selv, hvordan mon krigen i Ukraine udvikler sig i 2023. Præcist dette spørgsmål vil vi stille kortene.

Hvordan udvikler krigen i Ukraine sig i 2023?

Kortene læses som et ”U” skrives. Det er påfaldende så mange hjerter der dukker op – og alligevel ikke. Hjerterfarven dukker ofte op, når det drejer sig om følelser for fædrelandet – nationalfølelsen. Men hjerterne symboliserer også blodet og der har flydt meget blod i denne krig. Hjerter 8 som indleder oplægget, viser det paradoksale og polariserende i situationen i Ukraine. De to slaviske folk er på mange måder brødre og søstre. Der er et familieslægtskab. Mange russere har også familierelationer i Ukraine. Men ottere er magtfulde kort og i dette tilfælde repræsenterer hjerter 8 Rusland og dets ønske om at kontrollere Ukraine. 8-tallet dominerer i dette oplæg. Læg mærke til at på den ene diagonale akse giver summen 4+4 også 8. Det er en konflikt om territorier og kontrol.
Det ukrainske folk forsvarer og beskytter klogt deres territorium (ruder 4) og får styrke af deres præsident (ruder konge).
Hjerter 3 bringer håb om en ændret situation og mindre blodsudgydelse. Vi må forvente at krigen stopper eller går ind i en anden fase i år. Summen af de fire kort på bordet giver ruder 6. Begyndende fredsforhandlinger antydes. Hjerter 8 ender med hjerter 4. Krigen ender langsomt og Rusland må trække sig ud af Ukraine. Det afgørende vendepunkt vil sandsynligvis være i andet kvartal i år (ruder 4).
Det afføder et nyt spørgsmål og kræver et ekstra oplæg: Hvordan stopper krigen i Ukraine?

Hvordan stopper krigen i Ukraine?

Den indledende spar 9 slår en meget dramatisk tone an. Det er et lynnedslag i krigen, som på pludselig vis ændrer situationen markant. Læg mærke til at ruder 4 ligger på samme plads som i det første oplæg. Det vidner om et Ukraine der som nation ikke kan udslettes. Spar 9 lægger sig på hjerter 8’s plads (Rusland). Rusland vil med næb og klør kæmpe for at beholde de regioner, de har planlagt at erobre. Ruder 4 er klemt inde mellem spar 9 og spar es. Vi kan derfor forvente nogle måneder med meget voldsomme og kraftige kampe og missilangreb (spar es).
Vil Rusland benytte taktiske atombomber? Med spar 9 og spar es vil denne bekymring nok tage til i de kommende måneder, men min umiddelbare vurdering er et nej. Sparfarven falder i værdi. Dog vil situationen kunne udvikle sig i en meget farlig retning.
Der er et ønske i Kreml om at indtage en dominerende global rolle i en ny og ændret verdensorden (spar 9 + spar es = 10). Men det vil ikke komme til at ske (klør 5). Til gengæld tyder kortene (spar 9 og spar es) mere på en mulig ændring af magtstrukturen i Kreml. Under alle omstændigheder en svækkelse af den russiske præsident.
Hvor den ene diagonale akse i det første oplæg understregede 8-tallet, ja, så understreger den ene diagonale akse i dette oplæg 9-tallet (4+5). Vi kan derfor forvente en overraskende udvikling og ændring i krigen. Væsentlige informationer om krigen kan ikke mere undertrykkes i Rusland (klør 5 og klør dame). En svær tid for Rusland dukker op i horisonten.

Vi ser således at fra et oplæg med en 9-tals dominans (forandring og aggression) til en 8-tals dominans bevæger situationen i Ukraine sig i retningen af en våbenhvile. Denne proces starter i andet kvartal, men vil tage lang tid (ottere og firere).

Viste kort: Hermès, Paris 1948.

What can you do to become a better person?
– At the beginning of a new year

As we approach the new year, many of us are probably thinking about what the new year will bring. Maybe we are excited about whether 2023 will be a good or bad year. But no matter what the new year brings, there are always things we can do to make our own lives better. Many people choose to use New Year’s resolutions to change something in their lives that they feel they are doing too much or too little of. It could be eating healthier, exercising more, paying more attention to the family, or stopping drinking too much. These New Year’s resolutions are often about finding harmony in one’s own life.

But what about finding harmony in relation to our surroundings? In a time when war and conflict have shown their grim face in Europe’s backyard, one might ask oneself: what can one do to become a better person? We will ask the cards that question.

The answer is quite simple: you should look at the people you don’t like (5 of hearts). Ask yourself the question, why don’t I like them. We are all the sum of our experiences and the 4 of diamonds thus indicate the world as we each see and perceive it. But other people have different life values (6 of diamonds), have a different outlook on life due to different experiences than us. They may also have a different skin colour, sexuality, religion etc., but we must be able to accommodate people who are different from ourselves (the card value increases from 4 to 6). If we don’t do it, it can end in conflict and discord (2 of spades). So, the essence is quite simple: we should look at our intolerance.

The Danish author Martinus (1890-1981) wrote over 10,000 pages. His main work is Livets Bog (The Book of Life) and the spiritual laws of development are described in his eternal world picture.
As an answer to a question about tolerance, he wrote the following in the magazine Kosmos from 1933. The answer might be an inspiration for what one can do to become a better person and come into harmony with one´s surroundings:

“Discard the concept of “enemies” from your consciousness. – Never retort against anger, slander or other forms of unpleasantness directed against you. – Never say anything evil about anyone or anything. – Be absolutely truthful and honest in all situations of life. – Be absolutely uninfluenced by flattery, praise and criticism. – Never take part in killing, wounding or mutilating. – Never let your thoughts deviate from being concerned with how you can best serve your fellow beings. In so doing you will be practising the very highest form of yoga or the most perfect training of that part of your development which is within the scope of your will…”
(The quote translated by Mary McGovern, 1989)

Happy New Year!

Cards: Jean Picart le Doux, Thomas De La Rue, London 1956

Hvad kan man gøre for at blive et bedre menneske?
– Ved indgangen til et nyt år

Når vi nærmer os det nye år, er der sikkert mange af os, der tænker over, hvad det nye år mon bringer. Måske er vi spændte på, om 2023 vil være et godt eller dårligt år. Men uanset hvad det nye år bringer, så er der altid ting, vi kan gøre for at gøre vores eget liv bedre. Mange mennesker vælger at bruge nytårsforsætterne til at ændre på noget i deres liv, de føler de gør for meget eller for lidt af. Det kan være at spise sundere, dyrke mere motion, give familien mere opmærksomhed eller holde op med at drikke for meget. Disse nytårsforsætter handler ofte om at finde en form for harmoni i sit eget liv.

Men hvad med at finde harmoni i forhold til vores omgivelser? I en tid, hvor krig og ufred har vist sit grumme ansigt i Europas baghave, kan man måske spørge sig selv: hvad kan man gøre for at blive et bedre menneske? Og det spørgsmål vil vi stille kortene.

Hvad kan man gøre for at blive et bedre menneske?

Svaret er ganske enkelt: man bør kigge på de mennesker man ikke kan lide eller ikke bryder sig om (hjerter 5). Stille sig selv spørgsmålet, hvorfor kan jeg ikke lide dem. Vi er alle summen af vores erfaringer og ruder 4 indikerer således verden som vi hver især ser og opfatter den. Men andre mennesker har andre værdier (ruder 6), har et andet livssyn grundet andre erfaringer end os. De kan desuden have en anden hudfarve, seksualitet, religion etc., men vi skal kunne rumme mennesker, som er anderledes end os selv (kortværdien stiger fra 4-5-6). Hvis ikke vi gør det, kan det ende i konflikt og splid (spar 2). Så essensen er ganske enkelt: vi bør kigge på vores intolerance.

Den danske forfatter Martinus (1890-1981) skrev over 10.000 sider. Hans hovedværk er Livets Bog og i hans verdensbillede beskrives de åndelige udviklingslove. Som et svar på et spørgsmål om tolerance skrev han følgende i magasinet Kosmos fra 1933. Svaret kan måske være til inspiration til, hvad man kan gøre for at blive et bedre menneske og komme i harmoni med omgivelserne:

”Udslet begrebet ”fjender” af din bevidsthed. – Tag aldrig til genmæle overfor vrede, bagtalelse eller andre former for ubehag, der er rettet imod dig. – Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget. – Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold. – Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel. – Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste. – Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener, da udfører du den allerhøjeste form for yoga eller den fuldkomneste træning af den del af udviklingen, der er stillet indenfor din viljes rækkevidde…”

Godt nytår!

Viste kort: Jean Picart le Doux, Thomas De La Rue, London 1956

The message of Christmas

Christmas is the “festival of hearts” they say, and according to the Christmas card spread, it is quite true. Here is an abundance of hearts. The two sets of cards each tell the same story in their own way.

Warmth of heart, forgiveness, and love are the biggest message of Christmas (the queen of hearts) and in an earlier time you would have added “mercy”. The forces of Christmas have access to our hearts (4 of hearts) and make us look deeply into ourselves and our inner life values (4 of diamonds). If we follow the message of Christmas, we will have peace in our minds (4 of clubs) and peace in our hearts. With three fours we can add peace on earth!

The message of Christmas

The bottom row of Lenormand cards sums up quite nicely what the cards will tell us about the message of Christmas: be like the sun and shine on everything and everyone and let the sun take root in your heart! Then the last card will echo the old Danish Christmas carol: ” Hjerte, løft din glædes vinger (Heart, lift the wings of your joy)”.

Cards: Hermès, Paris 1948. Blue Bird Lenormand. (c) U.S Games Systems, Inc.

Denmark and Peter the Great

Most Danes probably remember from the history books that the Russians liberated the Danish Island Bornholm from the German occupying power at the end of World War II. While the rest of the country celebrated the liberation on 5 May 1945, the people of Bornholm had to wait until 5 April 1946. At that time, there was also some concern about whether the Russians would leave the island again.

Bornholm is an attractive island. Not only for tourists, but also for those in power, as the impressive fortress Hammershus testifies.

Hammershus

Even the Russian Tsar Peter the Great visited the island in 1716. Because the Danish King Frederik the IV was allied with Peter the Great during the Great Nordic War (1700-1721).

Putin has previously expressed his admiration for Tsar Peter the Great. During a speech to mark the 350th anniversary of the Tsar’s birth, he compared himself to Peter the Great.

Now Bornholm has apparently received Russian attention again. On 26 and 27 September, the two gas pipelines Nord Stream 1 and 2 were exposed to sabotage by a foreign power. The area of the sabotage is quite close to Bornholm. Two explosions with the force of a large bomb apparently caused four large holes in the gas pipes, resulting in a gigantic gas leak. A deliberate sabotage, as the Danish Prime Minister subsequently stated. And not only that, but foreign drone activity has also been discovered over Norwegian oil and gas fields and Swedish nuclear power plants.

Where the West – apart from Poland and Ukraine – has been careful to place responsibility for the leak, Putin has called it an international terrorist act, orchestrated by the United States. And the Russians think they have the proof, as US President Biden stated before the invasion of Ukraine: “if Russia invades Ukraine, there will be no longer a Nord Stream 2, we will bring an end to it.”

Russia wanted the matter submitted to the UN Security Council and the Danish and Swedish governments wrote a joint letter to the Security Council before the meeting.

At the time of writing, Russia has annexed 4 areas in Ukraine and a few questions arise:

What is Putin´s and Russia’s next step in relation to the West and Ukraine?

Let’s see what the cards answer to the first question. The cards are read as a “U”.

With two deuces and starting with the 2 of spades, the tone is set. Putin – shown by the King of clubs – wants to sow discord (2 of spades) and create worries (2 of clubs) in the West. He is trying to destabilize (2+2=4) the West and create internal division. He hopes in this way to increase his influence and power (3 of clubs to the King of clubs). Basically, a desire to get more power (ace of spades) or as he himself expresses it – a new world order with a big and strong Russia. In this context, the King of clubs shows the desire to conquer. He wants to take back old Russian territories.

That brings us to the second question: Who is responsible for the sabotage against the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines?

Five cards have been chosen which are primarily read from left to right.

It immediately catches the eye that we have the entire family of clubs gathered in a fallen rank order. Notice the direction the faces are looking! The 8 of diamonds begins the presentation and shows the two gas pipes. The 10 of spades is placed between the Queen and the Jack. It is a gloomy card which symbolizes cold, darkness and criminal acts. It shows mysterious circumstances and hidden actions. Here we see the sabotage card. Interesting that this card can sometimes show larger bodies under water. It could indicate that a submarine has been involved. Note that the 10 of spades mirrors the King of clubs. He must be the one responsible for the action. It is quite thought-provoking that the King of clubs appears again. The Queen of clubs in the middle shows that several influential people have been involved in and are behind the orchestration of the event. It is a tight and closed inner circle that is behind it. The main person responsible is hiding (King of clubs) and with the mirror to the 10 of spades, it is doubtful whether it will ever be clarified who is behind it.

Since we named the King of clubs during the first presentation, it is tempting to do it again. But the King hides behind the mysterious 10 of spades, so you’ll probably never find the smoking gun.
Spar 6 is the bottom card of the card pile. We are at a crossroads. An era is over.

Cards: Hermès, Paris 1948

Bornholm og Peter den Store

De fleste husker nok fra historiebøgerne at russerne befriede Bornholm fra den tyske besættelsesmagt ved afslutningen af 2. verdenskrig. Mens resten af landet fejrede befrielsen 5. maj 1945, måtte bornholmerne vente til 5. april 1946. Dengang var der desuden en vis bekymring for om russerne ville forlade øen igen.
Bornholm er en attraktiv ø. Ikke kun for turister, men også for magthavere, hvad den imponerende fæstning Hammershus bevidner.

Udsigt fra Hammershus. Foto Per Jan

Ja, selv den russiske zar Peter den Store besøgte øen i 1716. For Frederik d. 4 var allieret med Peter den Store under den Store Nordiske krig (1700-1721).
Putin har tidligere udtalt sin beundring for zar Peter den Store. Under en tale for markeringen af 350 året for zarens fødsel sammenlignede han sig med Peter den Store.
Nu har Bornholm tilsyneladende fået russisk opmærksomhed igen. Den 26 og 27 september var de to gasledninger Nord Stream 1 og 2 udsat for sabotage af en fremmed magt. To eksplosioner med en kraft som en større bombe afstedkom tilsyneladende fire store huller i gasrørene med et gigantisk gasudslip til følge. En bevidst sabotage som den danske statsminister efterfølgende udtalte. Og ikke nok med det, der er også opdaget fremmed droneaktivitet over norske olie- og gasfelter og svenske atomkraftværker.
Hvor Vesten – bortset fra Polen og Ukraine – har været forsigtige med at placere ansvaret for lækagen, så har Putin kaldt det en international terrorhandling, orkestreret af USA. Og russerne mener de har beviset, idet den amerikanske præsident Biden inden invasionen af Ukraine udtalte: “hvis Rusland invaderer Ukraine, så er der ikke mere Nord Stream 2”.
Rusland ønskede sagen forelagt FN’s sikkerhedsråd og den danske og svenske regering skrev et fælles brev til sikkerhedsrådet inden mødet.
I skrivende stund har Rusland annekteret 4 områder i Ukraine og et par spørgsmål dukker op:
Hvad er Putins og Ruslands næste skridt i forhold til Vesten og Ukraine?

Lad os se, hvad kortene svarer på det første spørgsmål. Kortene læses som et ”U”.
Med to to’ere og startende med spar 2 er tonen slået an. Putin – vist ved klør konge – ønsker at så splid (spar 2) og skabe bekymringer (klør 2) i Vesten. Han forsøger at destabilisere (2+2=4) Vesten og skabe intern splittelse. Han håber på denne måde at kunne få sin indflydelse og magt til at vokse (klør 3 til klør konge). Grundlæggende et ønske om at få større magt (spar es) eller som han selv udtrykker det – en ny verdensorden med et stort og stærkt Rusland. I denne kontekst er klør konge, erobringslysten. Han ønsker at tilbagetage gamle russiske områder.
Det bringer os til det andet spørgsmål: Hvem er ansvarlig for sabotagen mod Nord Stream 1 og 2 gasrørene?

Her er valgt 5 kort som primært læses fra venstre mod højre.
Det falder straks i øjnene, at vi har hele klørfamilien samlet i en falden rangorden. Læg mærke til i hvilken retning ansigterne kigger! Ruder 8 indleder oplægget og viser de to gasrør. Mellem klør dame og klør knægt er spar 10 placeret. Det er et dystert kort, som symboliserer kulde, mørke og kriminelle handlinger. Det viser mystiske omstændigheder og skjulte handlinger. Vi ser her sabotagekortet. Interessant at dette kort undertiden kan vise større legemer under vand. Det kunne indikere at en ubåd har været involveret. Læg mærke til at spar 10 spejler sig over til klør konge. Klør konge må være den ansvarlige for handlingen. Det er ganske tankevækkende, at klør konge dukker op igen. Klør dame i midten viser at flere indflydelsesrige personer har været involveret i, og står bag organiseringen af, begivenheden. Det er en tæt og lukket inderkreds som står bag. Den hovedansvarlige gemmer sig (klør konge) og med spejlingen til spar 10 er det tvivlsomt om det nogensinde bliver opklaret, hvem som står bag.
Da vi under det første oplæg satte navn på klør konge er det fristende at gøre det igen. Men klør konge skjuler sig bag den hemmelighedsfulde spar 10, så man finder nok aldrig den rygende pistol.
Spar 6 er kortet i bunden af kortbunken. Vi står på en skillevej. En fase er forbi.

Benyttede kort: © Hermès, Paris 1948

Putin’s gas

Since Russia invaded Ukraine on February 24, Europe has been in a panic about gas supplies to Europe.
The famous Nord Stream 1 pipeline, for which – in particular – Germany has been a warm advocate, has now been shown to be used by the russian president Putin in the psychological game against Europe. It is almost an irony of fate that Germany is one of the countries that is hardest hit. The gas plant has been closed for maintenance a few times and each time the West has feared that the gas supply will never reopen. For some countries it is completely closed – including Denmark. The Russians have so far cut back to 20% of normal delivery. At the time of writing, the gas has been completely shut down due to an alleged gas leak with no reopening date set. The big question is, of course, whether it will be opened again.

The gas is also used to make electricity and in this way the gas and electricity prices are linked together with the consequence that prices become sky high for consumers. Paradoxically, energy companies currently have record profits.

Winter is approaching in Europe and the gas stocks are not yet completely full. Gloomy predictions fill more and more of the media. So, it is tempting to ask the cards the following question: “What will Putin do with the gas supply to Europe this winter?”
The following card appeared:

What is Putin doing with the gas supply to Europe this winter?


The spread is primarily read as if you were writing a capital “U”. The two spades clearly show cold and the two red colours warm. The king of spades (Putin) has complete control (4 of spades) over the flow (3 of clubs) of the gas (9 of diamonds). A control which he exploits strategically in his psychological game against Europe/EU. The King of Spades opens and closes the gas tap as it suits him. It cannot be denied that the King of Spades is cold and cynical and will stop at nothing to get his power through. Here it does not help to ask for understanding. But the 4 of spades is not a card that suggests that the gas will be completely shut off. Some gas will flow to Europe in between.
The interesting card is the 7 of hearts. I see it as an energy confused EU trying to get through the winter in solidarity. The 7 of hearts often shows “a second chance” and with the 9 of diamonds as the card at the bottom of the stack, Europe will survive the winter without having to “freeze to death”.
But despite that, the 9 of diamonds is an unstable card, which indicates that it is difficult to guess how Putin will react.

The conclusion must be that Europe must adjust to the fact that the gas from Russia is put on standby this winter, but not shut off completely.

Written 02-09-2022
Shown cards, Piatnik, Wien, Rococo

Putins gas

Siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar, har Europa været i panik omkring gastilførslen til Europa.
Den famøse Nord Stream 1 rørføring, som især Tyskland har været en varm fortaler for, har nu vist sig at kunne benyttes af den russiske præsident Putin i det psykologiske spil mod Europa. Det er næsten skæbnens ironi, at især Tyskland er et af de lande som bliver hårdest ramt. Gasanlægget har været til vedligeholdelse nogle gange og hver eneste gang frygter Vesten, at gastilførslen aldrig bliver åbnet igen. For nogle lande er der helt lukket – deriblandt Danmark. Russerne har indtil videre skruet ned til 20% af normal levering. I skrivende stund er gassen lukket helt på grund af en påstået gaslækage uden angivelse af nogen genåbningsdato. Det store spørgsmål er naturligvis, om der bliver åbnet igen.

Gassen bliver også brugt til at lave elektricitet og på denne måde bliver gas- og elektricitetspriserne koblet sammen med den konsekvens, at priserne bliver skyhøje for forbrugerne. Paradoksalt nok har energiselskaberne rekordhøje overskud i øjeblikket.

Vinteren nærmer sig i Europa og gaslagrene er endnu ikke helt fyldte. Dystre forudsigelser fylder mere og mere i medierne. Så det er fristende at stille følgende spørgsmål til kortene: ”Hvad gør Putin med gastilførslen til Europa til vinter?”

Følgende kort dukkede op:

Hvad gør Putin med gastilførslen til Europa til vinter?

Oplægget læses primært som ville man skrive et stort ”U”.  De to spar viser med al tydelighed kulde og de to røde farver varme. Spar konge (Putin) har fuldstændig kontrol (spar 4) over gennemstrømningen (klør 3) af gassen (ruder 9). En kontrol som han udnytter strategisk i sit psykologiske spil mod Europa/EU. Spar konge åbner og lukker for gashanen som det passer ham. Man skal ikke underkende, at spar konge er kold og kynisk og ingen midler skyer for at få sin magt igennem. Her hjælper det ikke at bede om forståelse. Men spar 4 er ikke et kort som lægger op til, at der bliver fuldstændigt lukket for gassen. Der vil strømme lidt gas til Europa ind imellem.
Det interessante kort er hjerter 7. Jeg ser det som et energiforvirret EU, som prøver solidarisk at komme gennem vinteren. Hjerter 7 viser ofte ”a second chance” og med ruder 9 som kortet i bunden af kortstakken kommer Europa til at overleve vinteren uden at skulle ”fryse ihjel”.
Men trods det er ruder 9 et ustabilt kort, som indikerer at det er svært gætte, hvordan Putin vil reagere.

Konklusionen må være, at Europa må indstille sig på at gassen fra Rusland i denne vinter er sat på vågeblus, men ikke lukkes helt.

Skrevet 02-09-2022
Viste kort, Piatnik, Wien, Rococo

The point of no return

Today (28-02) Ukraine and Russia have gone to the negotiating table. But is Russia really interested in negotiating?

The cards drawn show how the situation will develop for Russia in the next weeks. The cards are uncompromising. With such strong spades, the situation for Russia is a power struggle. The king of spades (Putin) is the warlord who does not sit at the negotiating table. He has a plan (ace of spades) that he will implement at all costs – whatever it takes. Russia is willing to go all the way (9 of spades, king of spades and ace of spades). With the ace of spades and the 9 of spades, the nuclear weapons cards have appeared. As things stand now, Russia will allow Belarus to recover its nuclear weapons. But will Russia use nuclear weapons or is it a scare offensive? With the strong and dictatorial king of spades at the end of the spread, the answer must be that he will, if it should become necessary.

The two nines are aggressive and conquering. The spread clearly shows that Putin has unmasked himself. He has thrown away the mask. For Putin, there is no going back. He has bet everything on one board. With the cards, one must say that the world is in a moment of destiny.

What about Putin’s role / fate in the slightly longer term? Putin’s days are numbered. The King of clubs (Putin) becomes more and more isolated (4 of clubs) when his misinformation (7 of diamonds) and the economic sanctions (7 of diamonds) begin to affect the Russians. He will be pressured by economically strong forces (oligarchs). The 10 of diamonds shows the hour of truth and it will bring factual things to the table that Putin cannot run from. The current situation will lead to a weakened Putin and his downfall.

Posted 28-02-2022

Shown Cards: Altenburger Spielkarten (ASS) Königin – 1970