Kategoriarkiv: Spillekort

Denmark and Peter the Great

Most Danes probably remember from the history books that the Russians liberated the Danish Island Bornholm from the German occupying power at the end of World War II. While the rest of the country celebrated the liberation on 5 May 1945, the people of Bornholm had to wait until 5 April 1946. At that time, there was also some concern about whether the Russians would leave the island again.

Bornholm is an attractive island. Not only for tourists, but also for those in power, as the impressive fortress Hammershus testifies.

Hammershus

Even the Russian Tsar Peter the Great visited the island in 1716. Because the Danish King Frederik the IV was allied with Peter the Great during the Great Nordic War (1700-1721).

Putin has previously expressed his admiration for Tsar Peter the Great. During a speech to mark the 350th anniversary of the Tsar’s birth, he compared himself to Peter the Great.

Now Bornholm has apparently received Russian attention again. On 26 and 27 September, the two gas pipelines Nord Stream 1 and 2 were exposed to sabotage by a foreign power. The area of the sabotage is quite close to Bornholm. Two explosions with the force of a large bomb apparently caused four large holes in the gas pipes, resulting in a gigantic gas leak. A deliberate sabotage, as the Danish Prime Minister subsequently stated. And not only that, but foreign drone activity has also been discovered over Norwegian oil and gas fields and Swedish nuclear power plants.

Where the West – apart from Poland and Ukraine – has been careful to place responsibility for the leak, Putin has called it an international terrorist act, orchestrated by the United States. And the Russians think they have the proof, as US President Biden stated before the invasion of Ukraine: “if Russia invades Ukraine, there will be no longer a Nord Stream 2, we will bring an end to it.”

Russia wanted the matter submitted to the UN Security Council and the Danish and Swedish governments wrote a joint letter to the Security Council before the meeting.

At the time of writing, Russia has annexed 4 areas in Ukraine and a few questions arise:

What is Putin´s and Russia’s next step in relation to the West and Ukraine?

Let’s see what the cards answer to the first question. The cards are read as a “U”.

With two deuces and starting with the 2 of spades, the tone is set. Putin – shown by the King of clubs – wants to sow discord (2 of spades) and create worries (2 of clubs) in the West. He is trying to destabilize (2+2=4) the West and create internal division. He hopes in this way to increase his influence and power (3 of clubs to the King of clubs). Basically, a desire to get more power (ace of spades) or as he himself expresses it – a new world order with a big and strong Russia. In this context, the King of clubs shows the desire to conquer. He wants to take back old Russian territories.

That brings us to the second question: Who is responsible for the sabotage against the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines?

Five cards have been chosen which are primarily read from left to right.

It immediately catches the eye that we have the entire family of clubs gathered in a fallen rank order. Notice the direction the faces are looking! The 8 of diamonds begins the presentation and shows the two gas pipes. The 10 of spades is placed between the Queen and the Jack. It is a gloomy card which symbolizes cold, darkness and criminal acts. It shows mysterious circumstances and hidden actions. Here we see the sabotage card. Interesting that this card can sometimes show larger bodies under water. It could indicate that a submarine has been involved. Note that the 10 of spades mirrors the King of clubs. He must be the one responsible for the action. It is quite thought-provoking that the King of clubs appears again. The Queen of clubs in the middle shows that several influential people have been involved in and are behind the orchestration of the event. It is a tight and closed inner circle that is behind it. The main person responsible is hiding (King of clubs) and with the mirror to the 10 of spades, it is doubtful whether it will ever be clarified who is behind it.

Since we named the King of clubs during the first presentation, it is tempting to do it again. But the King hides behind the mysterious 10 of spades, so you’ll probably never find the smoking gun.
Spar 6 is the bottom card of the card pile. We are at a crossroads. An era is over.

Cards: Hermès, Paris 1948

Bornholm og Peter den Store

De fleste husker nok fra historiebøgerne at russerne befriede Bornholm fra den tyske besættelsesmagt ved afslutningen af 2. verdenskrig. Mens resten af landet fejrede befrielsen 5. maj 1945, måtte bornholmerne vente til 5. april 1946. Dengang var der desuden en vis bekymring for om russerne ville forlade øen igen.
Bornholm er en attraktiv ø. Ikke kun for turister, men også for magthavere, hvad den imponerende fæstning Hammershus bevidner.

Udsigt fra Hammershus. Foto Per Jan

Ja, selv den russiske zar Peter den Store besøgte øen i 1716. For Frederik d. 4 var allieret med Peter den Store under den Store Nordiske krig (1700-1721).
Putin har tidligere udtalt sin beundring for zar Peter den Store. Under en tale for markeringen af 350 året for zarens fødsel sammenlignede han sig med Peter den Store.
Nu har Bornholm tilsyneladende fået russisk opmærksomhed igen. Den 26 og 27 september var de to gasledninger Nord Stream 1 og 2 udsat for sabotage af en fremmed magt. To eksplosioner med en kraft som en større bombe afstedkom tilsyneladende fire store huller i gasrørene med et gigantisk gasudslip til følge. En bevidst sabotage som den danske statsminister efterfølgende udtalte. Og ikke nok med det, der er også opdaget fremmed droneaktivitet over norske olie- og gasfelter og svenske atomkraftværker.
Hvor Vesten – bortset fra Polen og Ukraine – har været forsigtige med at placere ansvaret for lækagen, så har Putin kaldt det en international terrorhandling, orkestreret af USA. Og russerne mener de har beviset, idet den amerikanske præsident Biden inden invasionen af Ukraine udtalte: “hvis Rusland invaderer Ukraine, så er der ikke mere Nord Stream 2”.
Rusland ønskede sagen forelagt FN’s sikkerhedsråd og den danske og svenske regering skrev et fælles brev til sikkerhedsrådet inden mødet.
I skrivende stund har Rusland annekteret 4 områder i Ukraine og et par spørgsmål dukker op:
Hvad er Putins og Ruslands næste skridt i forhold til Vesten og Ukraine?

Lad os se, hvad kortene svarer på det første spørgsmål. Kortene læses som et ”U”.
Med to to’ere og startende med spar 2 er tonen slået an. Putin – vist ved klør konge – ønsker at så splid (spar 2) og skabe bekymringer (klør 2) i Vesten. Han forsøger at destabilisere (2+2=4) Vesten og skabe intern splittelse. Han håber på denne måde at kunne få sin indflydelse og magt til at vokse (klør 3 til klør konge). Grundlæggende et ønske om at få større magt (spar es) eller som han selv udtrykker det – en ny verdensorden med et stort og stærkt Rusland. I denne kontekst er klør konge, erobringslysten. Han ønsker at tilbagetage gamle russiske områder.
Det bringer os til det andet spørgsmål: Hvem er ansvarlig for sabotagen mod Nord Stream 1 og 2 gasrørene?

Her er valgt 5 kort som primært læses fra venstre mod højre.
Det falder straks i øjnene, at vi har hele klørfamilien samlet i en falden rangorden. Læg mærke til i hvilken retning ansigterne kigger! Ruder 8 indleder oplægget og viser de to gasrør. Mellem klør dame og klør knægt er spar 10 placeret. Det er et dystert kort, som symboliserer kulde, mørke og kriminelle handlinger. Det viser mystiske omstændigheder og skjulte handlinger. Vi ser her sabotagekortet. Interessant at dette kort undertiden kan vise større legemer under vand. Det kunne indikere at en ubåd har været involveret. Læg mærke til at spar 10 spejler sig over til klør konge. Klør konge må være den ansvarlige for handlingen. Det er ganske tankevækkende, at klør konge dukker op igen. Klør dame i midten viser at flere indflydelsesrige personer har været involveret i, og står bag organiseringen af, begivenheden. Det er en tæt og lukket inderkreds som står bag. Den hovedansvarlige gemmer sig (klør konge) og med spejlingen til spar 10 er det tvivlsomt om det nogensinde bliver opklaret, hvem som står bag.
Da vi under det første oplæg satte navn på klør konge er det fristende at gøre det igen. Men klør konge skjuler sig bag den hemmelighedsfulde spar 10, så man finder nok aldrig den rygende pistol.
Spar 6 er kortet i bunden af kortbunken. Vi står på en skillevej. En fase er forbi.

Benyttede kort: © Hermès, Paris 1948

Putins gas

Siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar, har Europa været i panik omkring gastilførslen til Europa.
Den famøse Nord Stream 1 rørføring, som især Tyskland har været en varm fortaler for, har nu vist sig at kunne benyttes af den russiske præsident Putin i det psykologiske spil mod Europa. Det er næsten skæbnens ironi, at især Tyskland er et af de lande som bliver hårdest ramt. Gasanlægget har været til vedligeholdelse nogle gange og hver eneste gang frygter Vesten, at gastilførslen aldrig bliver åbnet igen. For nogle lande er der helt lukket – deriblandt Danmark. Russerne har indtil videre skruet ned til 20% af normal levering. I skrivende stund er gassen lukket helt på grund af en påstået gaslækage uden angivelse af nogen genåbningsdato. Det store spørgsmål er naturligvis, om der bliver åbnet igen.

Gassen bliver også brugt til at lave elektricitet og på denne måde bliver gas- og elektricitetspriserne koblet sammen med den konsekvens, at priserne bliver skyhøje for forbrugerne. Paradoksalt nok har energiselskaberne rekordhøje overskud i øjeblikket.

Vinteren nærmer sig i Europa og gaslagrene er endnu ikke helt fyldte. Dystre forudsigelser fylder mere og mere i medierne. Så det er fristende at stille følgende spørgsmål til kortene: ”Hvad gør Putin med gastilførslen til Europa til vinter?”

Følgende kort dukkede op:

Hvad gør Putin med gastilførslen til Europa til vinter?

Oplægget læses primært som ville man skrive et stort ”U”.  De to spar viser med al tydelighed kulde og de to røde farver varme. Spar konge (Putin) har fuldstændig kontrol (spar 4) over gennemstrømningen (klør 3) af gassen (ruder 9). En kontrol som han udnytter strategisk i sit psykologiske spil mod Europa/EU. Spar konge åbner og lukker for gashanen som det passer ham. Man skal ikke underkende, at spar konge er kold og kynisk og ingen midler skyer for at få sin magt igennem. Her hjælper det ikke at bede om forståelse. Men spar 4 er ikke et kort som lægger op til, at der bliver fuldstændigt lukket for gassen. Der vil strømme lidt gas til Europa ind imellem.
Det interessante kort er hjerter 7. Jeg ser det som et energiforvirret EU, som prøver solidarisk at komme gennem vinteren. Hjerter 7 viser ofte ”a second chance” og med ruder 9 som kortet i bunden af kortstakken kommer Europa til at overleve vinteren uden at skulle ”fryse ihjel”.
Men trods det er ruder 9 et ustabilt kort, som indikerer at det er svært gætte, hvordan Putin vil reagere.

Konklusionen må være, at Europa må indstille sig på at gassen fra Rusland i denne vinter er sat på vågeblus, men ikke lukkes helt.

Skrevet 02-09-2022
Viste kort, Piatnik, Wien, Rococo

The point of no return

Today (28-02) Ukraine and Russia have gone to the negotiating table. But is Russia really interested in negotiating?

The cards drawn show how the situation will develop for Russia in the next weeks. The cards are uncompromising. With such strong spades, the situation for Russia is a power struggle. The king of spades (Putin) is the warlord who does not sit at the negotiating table. He has a plan (ace of spades) that he will implement at all costs – whatever it takes. Russia is willing to go all the way (9 of spades, king of spades and ace of spades). With the ace of spades and the 9 of spades, the nuclear weapons cards have appeared. As things stand now, Russia will allow Belarus to recover its nuclear weapons. But will Russia use nuclear weapons or is it a scare offensive? With the strong and dictatorial king of spades at the end of the spread, the answer must be that he will, if it should become necessary.

The two nines are aggressive and conquering. The spread clearly shows that Putin has unmasked himself. He has thrown away the mask. For Putin, there is no going back. He has bet everything on one board. With the cards, one must say that the world is in a moment of destiny.

What about Putin’s role / fate in the slightly longer term? Putin’s days are numbered. The King of clubs (Putin) becomes more and more isolated (4 of clubs) when his misinformation (7 of diamonds) and the economic sanctions (7 of diamonds) begin to affect the Russians. He will be pressured by economically strong forces (oligarchs). The 10 of diamonds shows the hour of truth and it will bring factual things to the table that Putin cannot run from. The current situation will lead to a weakened Putin and his downfall.

Posted 28-02-2022

Shown Cards: Altenburger Spielkarten (ASS) Königin – 1970

The point of no return

I dag (28-02) er Ukraine og Rusland gået til forhandlingsbordet. Men er Rusland i virkeligheden interesseret i at forhandle? De trukne kort viser, hvordan situationen vil udvikle sig for Rusland i den nærmeste fremtid. Kortene er kompromisløse. Med så stærke spar er situationen for Rusland en magtkamp. Spar konge (Putin) er krigsherren som ikke sætter sig til forhandlingsbordet. Han har en plan (spar es) som han for enhver pris vil gennemføre. Koste hvad det vil. Rusland er villig til at gå hele vejen (spar 9, spar konge og spar es). Med spar es og spar 9 er atomvåbenkortene dukket op. Som situationen er i øjeblikket, vil Rusland give Hviderusland (Belarus) tilladelse til at få deres atomvåben tilbage. Men vil Rusland benytte atomvåben eller er det en skræmmeoffensiv? Med den stærke og diktatoriske spar konge i oplæggets afslutning må svaret være at det vil han nok, hvis det efter hans opfattelse skulle blive nødvendigt.

De to niere er aggressive og erobringslystne. Oplægget viser med al tydelighed at Putin har demaskeret sig selv. Han har smidt masken. For Putin er der ingen vej tilbage. Han har satset alt på et bræt. Med de kort må man sige at verden befinder sig i en skæbnetime.

Hvad med Putins rolle /skæbne på lidt længere sigt? Putins dage er talte. Klør konge (Putin) bliver mere og mere isoleret (klør 4) når hans misinformation (ruder 7) og de økonomiske sanktioner (ruder 7) begynder at påvirke russerne. Han vil blive presset af økonomisk stærke kræfter (oligarker). Ruder 10 er sandhedens time og den vil bringe faktuelle ting på bordet som Putin ikke kan løbe fra. Den nuværende situation vil føre til en svækket Putin og måske hans fald.

Skrevet 28-02-2022
Viste kort: Altenburger Spielkarten (ASS) Königin – 1970

The thoughts of Mr. Putin on the Ukrainian situation

At the time of writing, there has for several days been a hectic communication between several heads of state to find a diplomatic solution to the extremely tense situation between Ukraine and Russia. Russia has deployed about 130,000 troops along the Ukrainian border and a military exercise is being conducted along with Belarus on Belarus’ territory. Belarus, like Russia, borders Ukraine and fully supports Putin.

Ukraine would like to be a member of NATO, but the current situation traces all the way back to Stalin’s time, World War II and 2014. The Ukrainian desire for NATO membership is Russia steeled against and may at all costs prevent this from happening. Since the fall of the Soviet Union, several of the former Eastern bloc countries have joined NATO, and Russia is increasingly feeling squeezed by NATO and Western values.

And suddenly the seriousness has risen for the West. Is Putin considering invading Ukraine? The situation has sent tremors through Sweden and Finland and throughout the Western world. Mysterious (military) drones fly over nuclear power plants in Sweden and over Stockholm. The Swedes send soldiers to Gotland. Denmark is preparing to send two F-16 aircrafts to Bornholm. Britain will send weapons to Ukraine. The United States is doing the same.

The West threatens not to open the new gas pipeline from Russia, Nord Stream 2. Germany has become quite dependent on Russian gas and has been very sparing in supporting this sanction option. The yoke of history also rests on Germany’s shoulders as up to 30 million people lost their lives on the Eastern Front during World War II.

All the while, Putin has repeatedly stated that Russia has no intention of invading Ukraine.

The West threatens quite severe sanctions if Putin were to invade Ukraine. But as the Russian ambassador to Sweden Viktor Tatarintsev stated in an interview with the Swedish Aftonbladet.

“- “Excuse my language, but we don’t give a shit about all their sanctions.
… We have already had many sanctions, and in a way, it has had a positive effect on our economy and agriculture.”

On President Putin’s official website, on July 12, 2021, he posted a rather long and in-depth article: “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians”. This article is interesting reading and has been quoted by several news media. It provides an insight into some of Putin’s thoughts on historical background. Here are a few quotes:

“During the recent Direct Line, when I was asked about Russian-Ukrainian relations, I said that Russians and Ukrainians were one people – a single whole. These words were not driven by some short-term considerations or prompted by the current political context. It is what I have said on numerous occasions and what I firmly believe.”

… I am confident that true sovereignty of Ukraine is possible only in partnership with Russia. Our spiritual, human and civilizational ties formed for centuries and have their origins in the same sources, they have been hardened by common trials, achievements and victories. Our kinship has been transmitted from generation to generation. It is in the hearts and the memory of people living in modern Russia and Ukraine, in the blood ties that unite millions of our families. Together we have always been and will be many times stronger and more successful. For we are one people.”

Putin concludes with these words:

“And I will say one thing – Russia has never been and will never be” anti-Ukraine “. And what Ukraine will be – it is up to its citizens to decide.”

On January 23 this year, the Atlantic Council published an article “Disarming Putin’s history weapon”, which critically reviews Putin’s article. They write:

“Ever since 2014, Russian President Vladimir Putin has weaponized history as part of his hybrid war against Ukraine. On numerous occasions, most infamously in his July 2021 essay” On the Historical Unity of Russians and Ukrainians, “Putin has used highly selective interpretations of the past to undermine Ukrainian national identity and legitimize his own expansionist imperial ambitions. “

In latest news, it has been reported repeatedly that we do not know Putin’s thoughts and plans. So, it’s tempting to see what the cards might tell us.
The question is: “Show Putin’s thoughts on the Ukrainian situation”:

The spread is a snapshot of Putin’s thoughts on the Ukrainian situation.

The spread is read as a “U” in this order: jack of hearts, 3 of spades, 10 of spades and queen of spades. The first thing that catches your eye are the many spades and the absence of clubs and diamonds. It already tells of strong (nationalist) feelings, but also of Putin keeping his thoughts, plans and decisions secret. One might be tempted to say that with so many spades on the table, he is devising a psychological battle of exhaustion.

The Jack of hearts shows two different layers of interpretation. As the first card, it represents Ukraine. Ukraine has an almost religious national significance for Putin and is, in his view, part of the Russian people’s soul. Blood ties flow between Ukraine and Russia. But he also perceives the Ukrainian leadership of the country as naive, unrealistic, and dangerous for Russia (jack of hearts pinched between many spades). A situation he wants to change. Putin wants to control (queen of spades) Ukraine. The other side of the jack of hearts shows that Putin is “playing” with the West. He is trying to put a wedge (3 of spades) in and destabilize NATO and the West. Putin has full control (queen of spades) over what he does. The 3 of spades is an attack card, but with so many even numbers: 10, 12 and 6, it is likely that his thoughts are more on scaring Ukraine, the West and NATO and provoking an extreme situation than launching an invasion. The 10 of spades is a gloomy card that is not afraid to go to extremes. The 10 of spades is a demonstration of power. Putin will go all the way to the extreme “border” if necessary. He has thought through all sorts of scenarios.

The 10 of spades also symbolizes NATO. Some readers might be wondering how the 10 of spades can represent NATO? But is NATO a peace movement? No – it’s a military organization.
Putin is particularly concerned about NATO’s impact on stability in Russia and Putin’s position of power should Ukraine join NATO.

There is no doubt that Putin fears NATO’s influence more than individual Western powers. The 10 of spades is a powerful card, but the cunning queen of spades finishes the spread. So, in a way, Putin controls NATO’s steps. He is in a way constantly one step ahead. For Putin, it is very much a psychological game.

The bottom card in the stack of cards is another spade – namely the 6 of spades. He tries to push NATO and the West out on a path where they cannot turn around. Maybe his idea is to prepare for a future scenario where NATO and the West are in a place where he wants them to be? When that’s done, he can incorporate the two eastern Russian-dominated Ukrainian provinces of Lugansk and Donetsk. Only Putin himself knows the answer.

Written on February 13th

Shown cards: Altenburger Spielkarten, Königin, 1970

Putins tanker om den ukrainske situation

I skrivende stund har der i flere dage været hektisk kommunikation mellem flere statsledere i et forsøg på at finde en diplomatisk løsning på den yderst højspændte situation omkring Ukraine og Rusland. Rusland har langs den Ukrainske grænse udstationeret omkring 130.000 soldater og en militær øvelse gennemføres sammen med Hviderusland (Belarus) på Hvideruslands territorium. Hviderusland har som Rusland grænse til Ukraine og støtter fuldt ud Putin.
Ukraine vil gerne være medlem af NATO. Den nuværende situation trækker spor helt tilbage til Stalins tid, 2. verdenskrig og 2014. Ønsket om medlemskab af NATO er Rusland stålsat imod og vil måske for enhver pris forhindre at det sker. Siden Sovjetunionens fald er flere af de tidligere østbloklande blevet medlem af NATO og Rusland føler sig mere og mere klemt af NATO og de vestlige værdier.

Og pludselig er alvoren gået op for Vesten. Overvejer Putin at invadere Ukraine? Situationen har sendt rystelser gennem Sverige og Finland og hele den vestlige verden. Mystiske (militære) droner flyver over atomkraftværker i Sverige og over Stockholm. Svenskerne sender soldater til Gotland. Danmark forbereder at sende to F-16 fly til Bornholm. Storbritannien vil sende våben til Ukraine. USA gør det samme.
Den nye endnu ikke åbnede gasledning fra Rusland Nord Stream 2 – som løber lige syd for Bornholm – truer Vesten med ikke at åbne. Tyskland har gjort sig ganske afhængig af den russiske gas og har været meget spage med at støtte denne sanktionsmulighed. Historiens åg hviler også på Tysklands skuldre idet op mod 30 millioner mennesker mistede livet på Østfronten under 2. verdenskrig.
Alt imens Putin flere gange har udtalt at Rusland ikke har i sinde at invadere Ukraine.

Vesten truer med ganske alvorlige sanktioner, hvis Putin skulle invadere Ukraine. Men som den russiske ambassadør i Sverige Viktor Tatarintsev udtalte i et interview til det svenske Aftonbladet.

“- Undskyld mit sprog, men vi er skideligeglade med alle deres sanktioner.

… Vi har allerede haft mange sanktioner, og på en måde har det haft en positiv effekt på vores økonomi og landbrug.”

På præsident Putins officielle website har han den 12. juli 2021 lagt en ganske lang og uddybende artikel op: ”On the Historical Unity of Russians and Ukrainians“. Artiklen er interessant læsning og er da også blevet citeret af Politiken og DR. Den giver et indblik i nogle af de tanker, som Putin gør sig omkring den historiske baggrund. Her et par citater:
“During the recent Direct Line, when I was asked about Russian-Ukrainian relations, I said that Russians and Ukrainians were one people – a single whole. These words were not driven by some short-term considerations or prompted by the current political context. It is what I have said on numerous occasions and what I firmly believe.”

…I am confident that true sovereignty of Ukraine is possible only in partnership with Russia. Our spiritual, human and civilizational ties formed for centuries and have their origins in the same sources, they have been hardened by common trials, achievements and victories. Our kinship has been transmitted from generation to generation. It is in the hearts and the memory of people living in modern Russia and Ukraine, in the blood ties that unite millions of our families. Together we have always been and will be many times stronger and more successful. For we are one people.”

Putin slutter med disse ord:
“And I will say one thing – Russia has never been and will never be ”anti-Ukraine“. And what Ukraine will be – it is up to its citizens to decide.”

Det amerikanske Atlantic Council, bragte den 23. januar i år en artikel “Disarming Putin’s history weapon”, som kritisk gennemgår Putins artikel. De skriver:
“Ever since 2014, Russian President Vladimir Putin has weaponized history as part of his hybrid war against Ukraine. On numerous occasions, most infamously in his July 2021 essay “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians,” Putin has used highly selective interpretations of the past to undermine Ukrainian national identity and legitimize his own expansionist imperial ambitions.”

I flere nyheder har man i det sidste stykke tid gang på gang kunnet læse, at vi ikke kender Putins tanker og planer. Så det er fristende at se, hvad kortene mon kan fortælle os.
Spørgsmålet lyder: “Vis Putins tanker omkring den ukrainske situation”:

Putins tanker om den ukrainske situation

Oplægget er et øjebliksbillede af Putins tanker om den ukrainske situation.
Oplægget læses som et “U”. Altså i denne rækkefølge: hjerter knægt, spar 3, spar 10 og spar dame. Det første som falder i øjnene, er de mange spar og fraværet af klør og ruder. Det fortæller allerede om stærke (nationalistiske) følelser, men også om at Putin holder sine tanker, planer og beslutninger hemmelige. Man kunne fristes til at sige, at han med så mange spar på bordet udtænker en psykologisk udmattelseskamp.
Hjerter knægt viser to forskellige tolkningslag. Som det første kort repræsenterer det Ukraine. Ukraine har en nærmest religiøs national betydning for Putin og er efter hans opfattelse en del af den russiske folkesjæl. Blodets bånd flyder mellem Ukraine og Rusland. Men han opfatter også den ukrainske ledelse af landet som naiv, urealistisk og farlig for Rusland (hjerter knægt klemt mellem mange spar). En situation han vil ændre på. Putin vil gerne have kontrol (spar dame) over Ukraine. Den anden side af hjerter knægt viser at Putin “leger” med vesten. Han forsøger at sætte en kile (spar 3) ind og destabilisere NATO og Vesten. Putin har fuld kontrol (spar dame) over, hvad han gør. Spar 3 er et angrebskort, men med så mange lige tal: 10, 12 og 6 er det sandsynligt at hans tanker mere går på at opskræmme Ukraine, Vesten og NATO og fremprovokere en ekstrem situation end at sætte en invasion i gang. Spar 10 er et dystert kort som ikke er bange for at gå til ekstremer. Spar 10 er en magtdemonstration. Putin vil gå helt til den yderste “grænse” om nødvendigt. Han har tænkt alle mulige scenarier igennem.
Spar 10 symboliserer også NATO. Nogle læsere vil måske studse over, hvordan spar 10 kan være NATO? Men er NATO da en fredsbevægelse? Nej – det er en militær organisation.
Putin er særdeles bekymret over NATO’s indflydelse på stabiliteten i Rusland og Putins magtposition, hvis Ukraine skulle blive medlem af NATO.  
Der er en ingen tvivl om at Putin mere frygter NATOs indflydelse end enkelte vestlige magter. Spar 10 er et powerfuldt kort, men den snedige spar dame afslutter oplægget. Så på sin vis kontrollerer Putin NATOs skridt. Han er på en måde hele tiden et skridt foran. For Putin er det i højeste grad et psykologisk spil.
Bundkortet i kortstakken er endnu en spar – nemlig spar 6. Han forsøger at skubbe NATO og Vesten ud ad en vej, hvor de ikke kan vende om. Mon hans tanke i virkeligheden er at forberede et kommende scenarie, hvor NATO og Vesten er placeret et sted, hvor han gerne vil have dem? Svaret kender kun Putin selv.

Skrevet 13. februar 2022

Viste kort: Altenburger Spielkarten, Königin, 1970

Livets skæbnespil

I en svensk kirke ved navn Täby findes et kalkmaleri fra 1480’erne. Billedet viser en mand som spiller skak med døden. Kalkmaleriet inspirerede den verdenskendte svenske instruktør Ingmar Bergmann til filmen Det syvende segl fra 1957. En film som fortæller historien om en ridder som ved at spille skak med døden forhaler eller udskyder sin egen død. Han taber spillet, men får gjort det færdigt han ønskede inden han dør.


Spil og skæbne har en pudsig evne til at tiltrække sig hinanden. Måske vi opfatter livet som et spil, hvor det gælder om at ”spille sine kort rigtigt”. Vi bruger også udtrykket: ”det lå ikke i kortene”. Forstået på den måde at det ikke lå i vores skæbne. Skakspillet kunne således lige så godt have været et kortspil. Lige siden spillekortenes indtog i Europa i slutningen af 13. hundredtallet har kortspil spredt sig som en steppebrand. Spillekort, tarotkort og Lenormandkort har alle denne dobbeltfunktion. De kan både bruges til spil og som et orakel til at kigge ind i fremtiden.
Mennesker har gennem alle tider ønsket at kunne få et kig ind i fremtiden. Konger, kejsere og andre magthavere tyede til orakler når store beslutninger skulle tages. For at få et indblik i, hvordan udfaldet af for eksempel en krig kunne blive.
Når man står i en vanskelig eller svær situation, benytter mange mennesker astrologi, håndlæsning eller kort for at få et kig ind i fremtiden. Tanken kan være: kan jeg ændre eller forhale min skæbne, hvis jeg ”spiller mine kort rigtigt”?
Alle mennesker ”spiller kort” hver dag – ikke med døden, men med livet selv, idet vi alle dagligt udveksler med livet. Og livet selv er jo vore omgivelser, medmennesker, dyr etc. Dette skæbnespil afføder ofte det oplagte spørgsmål: har mennesket en fri vilje? Det ganske korte svar må vel være, ja mennesket kan dybest gøre, hvad det vil, men er til gengæld bundet af konsekvenserne eller reaktionerne af dets handlinger. Disse konsekvenser eller reaktioner er således vor skæbne – på godt eller ondt.
Det er fristende at konkludere at livet således er et spil eller måske snarere et skuespil, hvor vi optræder i en bestemt rolle og at kortene kan fortælle, hvordan den fremtidige historie udspiller sig. Fravrister vi skæbnen nogle informationer om vor fremtid når vi laver et kortoplæg? Kan vi påvirke vores skæbne ved at få indsigt i nogle af de tråde i det tæppe som skæbnen væver? Dette er ganske oplagte spørgsmål.
Spillekortene er en lille visdomsbog med 52 uindbundne blade, hvis sider skifter plads når vi blander kortene. Når vi lægger dem i et mønster på bordet, får vi et indblik i den energi- eller kraftstruktur som vi i øjeblikket befinder os i. En flig af et skæbnemønster synliggøres for os. Øjeblikkets scenografi og sceneri åbenbares for os. Livets skuespil eller teater træder frem for os i symbolsk form.

Den danske forfatter Martinus har i en lille bog skrevet følgende interessante betragtninger:
” Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden oplevelsen af et gigantisk skuespil, et skuespil, hvori vi alle er rollehavende. Men der er det ejendommelige ved dette store skuespil, som vi kan kalde skæbnen, at vi ikke alene er rollehavende eller skuespillere, men samtidig også tilskuere. Det skuespil eller skæbnespil, hvori vi alle er både aktører og tilskuere, er et evigt scenisk panorama med skiftende scenerier lige fra de mest bloddryppende og hadomspundne dramaer og helvedesagtige kulisser til de mest strålende eventyr og kærlighedsscener med kulisser af det reneste mentale guld.”

Og Martinus fortsætter med disse betragtninger om fortid, nutid og fremtid:
”Vor skæbne er det samme som vor nutids forbindelse med vor fortid og vor fremtid, og livets skæbnespil bliver derfor en fremførelse eller opvisning af disse tre forskellige slags tider. Fortid, nutid og fremtid er tre rollehavende i skæbnespillet, og vor egen rolle er nutiden.”
(Martinus. Småbog 18, Livets skæbnespil)

Det er fristende at spørge kortene selv, hvad de kan fortælle og jeg har valgt at spørge spillekortene: hvad er et kortoplægs rolle generelt og objektivt set?
Følgende 6 kort dukkede op:

Den øverste linje er den væsentligste – den underste linje uddyber. Læg mærke til at et es både indleder oplægget og afslutter oplægget. Det drejer sig således om beslutninger og valg. Desuden dominerer 9-tallet. Vi har en ruder 9, men summen af klør 5 og spar 4 giver også summen 9. Det vidner om forandring af situationen. Det falder yderligere i øjnene at der ingen hjerter er. De røde farver er repræsenteret af to ruder. Selvindsigt, oplysning og struktur er vigtige elementer. Bemærk yderligere at ruderkonge har blikket rettet mod to kort: spar es og ruder 9. Mørke og lys.
Oplægget kan sammenfattes således: Når hverdagen kommer ud af de vante rammer (klør 5) og vanskelige og vigtige beslutninger (spar es) skal tages i en situation, hvor vejene og løsningerne kan gå på kryds og tværs (klør 5), kan det at blive herre i eget hus (ruder konge) være en stor hjælp. Idet man ved at kigge på sig selv (ruder konge + spar 4), kan få indsigt i og forståelse for de indre kræfter eller mentale eller følelsesmæssige dæmoner som spærrer eller holder os indespærret i vor egen tankeverden (spar 4). Ved at få de bekymrende tanker op i dagens lys (ruder 9) forandres vores forståelse af os selv og vores situation og nye løsninger og muligheder træder frem (klør es).
Et oplæg kan således, via den indsigt vi får, forvandle det bekymrede sind til et optimistisk syn på den situation man spurgte kortene til råds om.

Benyttede kort: © Hermès, Paris 1948

Franske fristelser

I min praksis benytter jeg spillekort som et redskab til at besvare og belyse klientens spørgsmål. Men spillekort er ikke bare spillekort. Mange forskellige kortsæt har gennem årtier set dagens lys. Gang på gang vender jeg tilbage til nogle ganske få franske kortsæt, som jeg finder smukke og elegante. Her følger lidt historie om kortene.

I 1948 udgav modefirmaet Hermès i Paris et kortsæt skabt af den fransk-ukrainske kunstner Cassandra. Kortene udkom i en længere årrække med forskellige bagsider. Kortene på billedet er førsteudgaven fra 1948, hvis farvemæthed og glans ikke er overgået i de senere udgaver. Læg mærke til de specielle klør.

Et par år senere – i 1950 – udgav Miro Company i Paris et kortsæt kaldet ”Ciel de France” med en rød og blå bagside fyldt med stjerner. Kortene er skabt af designeren Jaques Branger. Udtrykket er stramt og enkelt og er det kortsæt jeg hyppigst benytter.

I anledning af 125 året (1957) for det engelske kortfirma Thomas de la Rue skabte den franske designer Jean Picart Le Doux et sæt kort. Kortene er trykt med 14 farver og blev valgt som de mest attraktive og enestående.

I 1964 udgav Edition Sodirep et dobbelt sæt kort med navnet ”Le Quatre Saison”. Det er en særudgave skabt til ”Les amis de Pont à Mousson” også af designeren Jean Picart Le Doux. I 1983 genudgav det kendte franske kortfirma Grimaud kortene i en identisk udgave. Det er denne udgave som vises her. Billedkortene er ganske specielle og her vises vinterens spar konge.

Er Polen på vej mod et Polexit?

Polen har været medlem af EU siden 2004, men i de senere år er forholdet mellem EU og Polen blevet mere og mere anstrengt. Homoseksuelles og LGBT personers rettigheder er i flere år blevet presset eller ignoreret. Tilsvarende er grebet om den polske dommerstand strammet mere og mere til. Det sidste store trin i denne udvikling er, at den polske forfatningsdomstol fornyelig er kommet frem til, at visse dele af EU-lovgivningen er uforenelig med den polske forfatning.
EU-lovgivningen er alle medlemslande ellers forpligtet til af følge og den har altid forrang i forhold til de enkelte medlemslandes egen lovgivning. EU er jo et fælles værdi- og retsfællesskab og der er fra Bruxelles da også blevet meldt ud at “EU-retten har forrang over national lovgivning”.

Tidligere på året havde EU domstolen konkluderet, at det system den polske regering havde indført ved udvælgelse af nye dommere, kunne være i strid med et grundlæggende krav om, at i EU-medlemslandene skal domstole være frie og uafhængige. Det var dette spørgsmål den polske premierminister, Mateusz Morawiecki havde bedt forfatningsdomstolen tage stilling til.

Denne stramning af basale rettigheder er en udvikling som vi også har set et i andet østeuropæisk EU-medlemsland, nemlig Ungarn. I det nærliggende ikke-EU-land, Hviderusland ser vi samme udvikling.

Følgende spørgsmål blev stillet kortene:
I hvilken retning bevæger Polen sig i forhold til EU?

I hvilken retning bevæger Polen sig i forhold til EU?

Følgende 5 kort dukkede op. Det øverste kort er grundtonen, den underliggende stemning eller tendens.

Det første som falder i øjnene, er overvægten af hjerter. Normalt er det positivt at se hjerter, men naturligvis afhænger det af spørgsmålet og konteksten. Dukker der en overvægt af hjerter op i spørgsmål omkring politik eller lande er de nationalistiske tendenser stærke.
Det næste som falder i øjnene, er de to esser som ligger på to markante pladser. Det første, midterste og sidste kort er toneangivende. Hjerter Es, som indleder rækken, viser Polen. Sammen med hjerter dame (befolkningen) ser vi en markant fædrelandskærlighed i den polske befolkning. Man kunne også kalde det stærke nationalistiske strømninger når vi ser hjerter 5 afslutte rækken. Institutionen EU er vist ved klør Es. Og netop EU er jo hele omdrejningspunktet i denne sag. Ruder 7 indikerer at EU’s værdigrundlag ikke har fundet genklang i den polske befolkning (ruder 7 spejler hjerter dame). Der bliver stillet spørgsmålstegn ved værdigrundlaget. Hjerter 5 understøtter denne tendens ved at vise befolkningens mishag ved EU.
Viser kortene at Polen er på vej til et Polexit? Nej det kan man ikke konkludere, men spar 9 viser at tendensen går i retning af en stærk modvilje mod og frigørelsestrang af EU. Der er således mørke skyer i horisonten for Polens fremtidige samarbejde med EU.

Viste kort: © BRuT by UUSI