Månedsarkiv: maj 2020

Will Donald Trump be re-elected as president of the US?

Will Donald Trump be re-elected as president of the US?

At the time of writing, US President Donald Trump has come crashing down with social media Twitter after they started to fact-check some of his tweets. Twitter has long been Trump’s favourite news platform after turning his back on most media. He sometimes sends up to 100 tweets a day, which are read by his 80 million followers. Many of the president’s tweets have been controversial. With a trade war with China and a conflict with China due to the CORVID-19 pandemic, the starting point for a presidential election is dramatic. Trump is probably a president who can split people’s opinion about him, both in the United States and in other countries.

On November 3 this year, there is presidential election and it is tempting to ask the question: “Will Donald Trump be re-elected US President?” To answer the question, besides using ordinary playing cards, I have chosen to get a second opinion from the Italian cards La Vera Sibilla Italiana. Before starting the interpretation of the spreads, I would like to emphasize that I have tried to interpret the cards as objectively as possible. I have no personal interest in whether Trump wins or not and I have no favourite answer.

The attentive reader will probably have already noticed that the King of Hearts appears in both spreads, placed in the same position as the card number two read from the left. The King of Hearts represents President Trump in both spreads.
But let us start with the playing cards. The Ace of Spades starts the spread and it is the only one of the four aces that can indicate both an ending and a new beginning. Being the first card, the Ace of Spades strikes a dramatic tone. It is a fate of choice for the United States. The King of Hearts indicates a man who is more controlled by his emotions than his reason, but one should not underestimate him. Positioned after the Ace of Spades, he is recovering his powers after much resistance. He wants to win the election at all costs, and he works best in headwinds.
The card in the middle, which is the heart of the spread, is extremely interesting. The card symbolizes the right hand and to do the right thing and being just. The 5 of Hearts points to the oath passed by the US Presidents at their inauguration: “I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.” The ritual is carried out by the incoming President raising his right hand and with his left hand on the Bible, giving the above oath. As a rule, you end with the words: “So help me God”. It is precisely this ritual that the 5 of Hearts indicates. The subsequent 4 of Clubs almost seals this oath’s words: “… preserve, protect, and defend the Constitution of the United States”
The 7 of Diamonds walls or closes the spread. It carries the greatest weight. The card may have multiple meanings, but the classic one is that one’s efforts are rewarded and recognized. Often in the context of financial investment. There is something chance based about the card, as the card can show that you take chances in risky areas and often get lucky from it.
Will Trump be re-elected as President of the United States? With a preponderance of red cards and with the Ace of Spades, the 5 of Hearts and the 7 of Diamonds in the dominant positions in the spread, the answer must be a yes – Trump will be re-elected. But and there is a “but” because if the luck in the 7 of Diamonds disappears for Trump, the card could indicate chaos both financially and socially in the wake of the election.

Let us look at the Italian cards.
As mentioned earlier, Trump is shown by King of Hearts (Gran Signore). The 3 of Spades (Il Vedovo) which initiates the spread, together with Gran Signore, tells of a president who gradually loses support, isolates himself more and more and who may conflict with his surroundings. At the heart of the spread we find the Ace of Clubs (Imeneo). This card shows an agreement between two parties, an official contract. A contract between the incoming president and the American people. The subsequent card, the 2 of Spades (La Vecchia Signora) can be a difficult card to interpret. She will often indicate that a slow change is happening, and that time is running out for natural reasons. She mirrors Trump and shows an older man who may be about to be influenced more and more by his age. By lying to the right of Imeneo, it could also be suggested that the presidential election may not be held as planned and must be postponed. The 8 of Spades (Disperato per gelosia) walls the spread and it casts a dark shadow over the entire spread. The card alerts difficult times and difficult problems. The presidential election can create an unpleasant atmosphere of gossip and deception. With the 8 of Spades as the last card suggests a societal situation that can develop into a crisis, both financially and socially. A development that can get out of control.
However, even with an overweight of the difficult spades and with a spread ending with one of the most difficult cards, I have to conclude, however, that Trump will be re-elected President of the United States. The Italian cards are, in my opinion, at wavelength with the playing cards.

Posted May 30, 2020

Shown cards: Ciel de France, Miro Company, Paris 1950
Sibilla Originale del 1890, Ed. il Meneghello, Milan 1999

Bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?

Bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?

I skrivende stund er den amerikanske præsident Donald Trump kommet på kollisionskurs med det sociale medie Twitter, efter at man er begyndt at faktatjekke nogle af hans tweets. Twitter har længe været Trumps foretrukne nyhedsplatform, efter at han har vendt ryggen til de fleste medier. Han sender nogle gange op til 100 tweets om dagen, som læses af hans 80 millioner følgere. Mange af præsidentens tweets har været kontroversielle og har sat sindene i kog. Med en handelskrig med Kina og en konflikt med Kina på grund af CORVID-19 pandemien er udgangspunktet op til et præsidentvalg dramatisk. Trump er vel om nogen en person og en præsident, som har skilt og stadig skiller vandene både i USA og i andre lande.

Den 3. november i år er der præsidentvalg og det er fristende at stille spørgsmålet: ”bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?” Til besvarelse af spørgsmålet har jeg udover almindelige spillekort valgt at få en ”second opinion” fra de italienske kort La vera Sibilla italiana. Inden jeg vover pelsen og kaster mig ud i bevarelsen af spørgsmålet, vil jeg gerne understrege, at jeg har bestræbt mig på at tolke kortene så objektivt, som det er mig muligt. Jeg har ingen personlig interesse i, om Trump vinder eller ej og jeg har intet favoritsvar.

Inden vi starter tolkningen, vil den opmærksomme læser sikkert allerede have opdaget, at hjerter konge optræder i begge oplæg, placeret samme sted, som kort nummer to læst fra venstre. Hjerter konge repræsenterer i begge oplæg præsident Trump.
Men lad os starte med spillekortene. Spar es indleder rækken og er det eneste af de fire esser, som kan indikere både en afslutning og en ny begyndelse. Kortet slår en dramatisk tone an ved sin placering, som det første kort. Det er et skæbnevalg for USA. Hjerte konge indikerer en mand, som er styret mere af sine følelser end sin fornuft, men man skal ikke undervurdere ham. Placeret efter spar es, er han ved at genvinde sine kræfter efter meget modstand. Han ønsker for enhver pris at vinde valget og fungerer oftest bedst i modvind.
Kortet i midten, som er oplæggets hjerte, er yderst interessant. Kortet symboliserer højre hånd og at gøre det rette og det retfærdige. Hjerter 5 peger hen til den ed, som de amerikanske præsidenter afsiger ved deres indsættelse: ”I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.” Ritualet gennemføres ved at den kommende præsident hæver sin højre hånd og med venstre hånd på biblen, afsiger ovennævnte ed. Som regel afsluttes med ordene: ”So help me God”. Det er præcist dette ritual, som hjerter 5 viser hen til. Den efterfølgende klør 4 besegler næsten denne eds ord: ”…preserve, protect, and defend the Constitution of the United States”.
Som det sidste kort lukker ruder 7 oplægget. Det er tungen på vægtskålen. Ruder 7 kan have flere betydninger, men den klassiske er, at ens anstrengelser bliver belønnet og anerkendt. Ofte i forbindelse med økonomiske investeringer. Der er noget chancebetonet over kortet, idet kortet kan vise, at man tager chancer på risikable områder og tit slipper heldigt fra det.
Så bliver Trump genvalgt som USA’s præsident? Med en overvægt af røde kort og med spar es, hjerter 5 og ruder 7 på de dominerende pladser i oplægget, må svaret være et ja – Trump bliver genvalgt. Men, og der et ”men”, for hvis heldet i ruder 7 forsvinder for Trump, kan kortet indikere kaos både økonomisk og socialt i kølvandet på valget.

Lad os kaste et blik på de italienske kort.
Som tidligere nævnt bliver Trump vist af hjerter konge (Gran Signore). Spar 3 (Il Vedovo) som indleder oplægget, fortæller sammen med Gran Signore om en præsident, som efterhånden mister opbakning, isolerer sig mere og mere og som kan komme i konflikt med sine omgivelser. I oplæggets hjerte ligger klør es (Imeneo). Kortet viser en aftale mellem to parter, en officiel kontrakt. En kontrakt mellem den kommende præsident og det amerikanske folk. Det efterfølgende kort, spar 2 (La Vecchia Signora) kan være et vanskeligt kort at fortolke. Hun vil ofte indikere, at en langsom forandring er ved at ske og at tiden er ved at rinde ud af naturlige årsager. Hun spejler Trump og viser en ældre mand, som måske er ved at blive præget mere og mere af sin alder. Ved at ligge til højre for Imeneo, kunne det også antydes at præsidentvalget måske ikke kan afholdes som planlagt og må udskydes. Oplægget afsluttes af spar 8 (Disperato per gelosia) og det kaster en mørk skygge over hele oplægget. Kortet varsler vanskelige tider og svære problemer. Præsidentvalget kan medføre en ubehagelig atmosfære med sladder og bedrag. Med spar 8 som tungen på vægtskålen antydes en samfundssituation, som kan udvikle sig til en krise, både økonomisk og socialt. En udvikling som kan komme ud af kontrol.
Dog selv med en overvægt af de vanskelige spar og med et oplæg som afsluttes med et af de sværeste kort, må jeg alligevel konkludere, at Trump bliver genvalgt til USA’s præsident. De italienske kort er efter min vurdering på bølgelængde med spillekortene.

Skrevet 30. maj 2020
Viste kort: Ciel de France, Miro Company, Paris 1950
Sibilla Originale del 1890, Ed. il Meneghello, Milano 1999

Er den pandemiske virus COVID-19 menneskeskabt?

Siden verden begyndte at blive hærget af den pandemiske virus COVID-19, har det ikke skortet på teorier om, at virussen er menneskeskabt. Først var teorien, at den stammede fra et marked i Wuhan, hvor man sælger levende vilde dyr. En opfattelse, som de fleste forskere fortsat mener, er mest sandsynlig. Efterfølgende kom udmeldinger om, at den stammede fra et forskningslaboratorium i den kinesiske by Wuhan, hvor man tester og undersøger vira fra flagermus. Den amerikanske præsident Trump har ytret sig om, at den nok ved et uheld er sluppet ud af laboratoriet i Wuhan. Ja, selv en fransk professor – en tidligere Nobelpristager – har offentlig sagt at virussen er menneskeskabt. Med så meget misinformation som florerer i disse tider, er det fristende at spørge kortene til råds: ”Er den pandemiske virus COVID-19 menneskeskabt?”

Det er et klassisk ja/nej spørgsmål og med overvægt af sorte kort peger svaret allerede i retningen af et nej. Men jokeren, som jeg har valgt at tage med, afslutter oplægget. Den vender vi tilbage til. Først må vi kigge på oplæggets hjerte, det midterste kort. Her ligger spar 7. Jeg kalder kortet ”den tilslørede sandhed”. Den fortæller, at det kan være svært at gennemskue, hvilke informationer som er sande og hvilke som er usande. Man kan ikke regne med, hvad der bliver sagt eller skrevet. Sandheden er svær at finde og med en klør knægt som indleder rækken, får vi kun forstærket tendensen. Klør knægt kan sammen med spar – og især med spar 7 – have en lemfældig omgang med sandfærdige informationer. Kort sagt man kan ikke stole på det, som klør knægt fortæller. Klør knægt manipulerer og fordrejer fakta. Hvad så med jokeren? Når jokeren dukker op, vil den indeholde et overraskelsesmoment. Der er en vinkel på historien, som vil forbløffe os og overraske. Men dertil er vi ikke nået endnu.
Vi kan derfor konkludere, at virussen ikke er menneskeskabt og at der er tale om misinformation eller fake news. Men jokeren har det sidste ord. Nok er virussen ikke menneskeskabt, men forårsaget af mennesker på en anden måde end vi havde forventet.

Viste kort:  Jean Picart le Doux, (C) France Cartes, Grimaud, France 1983

Tidsmaskinen – spillekortene er et kalendersystem

Når man sidder med et sæt kort i hånden på 52 blade, vil de fleste vel tænke på spil, underholdning og fornøjeligt tidsfordriv. Kun ganske få er klar over, at kortsættet eller spillekortene også er en ”tidsmaskine”, et avanceret kalendersystem som på forunderlig vis kan beskrive fortid, nutid og fremtid. Denne lille kortbunke rummer et år i sig. Når man bladrer gennem kortene, kort for kort, bladrer man også ugevis igennem et helt år. Kortene går ikke ud over et år. De rummer et år i sig. Med kortene gennemløber man årets fire årstider. Lad os kigge lidt på tallene bag denne årskalender.

Hvert kort i et kortsæt repræsenterer 1 uge og alle 52 kort dækker således alle årets 52 uger. De fire farver symboliserer de fire årstider. Lægger man kortenes talværdi sammen i en enkelt årstid (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) får man summen 91. Lægger man talværdien sammen for alle fire årstider får man 364, som er antallet af årets dage (- 1 dag). Et kvartal har således 91 dage, som igen er 13 uger af 7 dage. Månen kredser 13 gange om jorden på den tid det tager jorden at kredse 1 gang om solen. Der er altså tale om 13 måneder med hver måned på nøjagtigt 28 dage (13×28=364). Følgende tal gennemvæver således spillekortene: 1-4-7-13-28-52-91-364.

Spillekortene dukker op i Europa i trettenhundredetallet og stammer sandsynligvis fra den arabiske verden. Men herfra fortoner historien sig. Spillekortene er en månekalender. Månekalendere har eksisteret i mange gamle kulturer og har også været en del af den komplekse Maya kalender. Vi ser spor af den i den tidlige kinesiske kultur. Indenfor de sidste par årtier er opstået organisationer som vil genindføre månekalenderen. Man har sat årets startdato til den 26. juli, den dag, hvor solen og Sirius står op sammen i horisonten.
Men hvorfor rummer spillekortene en skjult månekalender? Hvorfor ikke en Gregoriansk kalender som jo er den man benytter i næsten hele verden? Månekalenderen har sin egen harmoniske helhed, hvor alle måneder uden undtagelser er på 28 dage. Den Gregorianske kalender har måneder på henholdsvis 28, 29, 30 og 31 dage. Vi kan kun gisne om, hvorfor månekalenderen er en integreret del af spillekortene. Mon nogen bevidst har opbygget spillekortenes struktur som en månekalender fordi denne kalenderform rummer en universel tidsstruktur? Det kunne være en plausibel forklaring.

På illustrationen ser vi, hvordan spillekortenes 4 farver symboliserer de fire årstider vist ved et frugttræ. Spar er træets stamme og grene. Det levende væsen. Spar er symbolet for vinteren, kulden og modstand, men også livet som år efter år træder ind i et nyt kredsløb – en ny cyklus. Hjerter er forårets farve, med blomster og befrugtning med insekternes hjælp. Klør er sommerhalvåret med bladenes store bladkrone, vækst og grokraft. Ruder er eftersommeren og efteråret med modningen af frugten. Frugterne falder til jorden og kernerne bliver til nye frugttræer. Kernerne symboliserer vores evner og talenter skabt gennem vores erfaringer.
Træet er med sit vidtforgrenede rodnet forankret i jorden og med sin bladkrone forbundet med himlen.

Spillekortene viser således livets kredsløb. Med et sæt spillekort i hænderne har vi en tidsmaskine, som kan give os et kig ind i fortid, nutid og fremtid.