Kategoriarkiv: Kortoplæg

Dronningen

Som traditionen byder, afholdt Charlottenborg den årlige forårsudstilling i starten af 2023 – en tradition der har eksisteret siden 1857.

Charlottenborg. Foto Per Jan

Under ferniseringen i februar, hvor mange kunstinteresserede var til stede, dukkede et kunstværk pludselig op, som ikke kunne undgå at tiltrække en kartomantikers opmærksomhed.

Dronningen, (2022). Jørn Hulgaard Sørensen. Foto Per Jan

Værket, skabt af kunstneren Jørn Hulgaard Sørensen og kaldet “Dronningen, (2022)”, bestod af en række spillekort fra alle fire kortfarver, der var foldet og sammensat på en sådan måde, at det gav en særlig rumlig og plastisk fornemmelse. De kongelige kort i hver farve var arrangeret til at danne en bred figur, men ved nærmere eftersyn viste det sig, at kun én dronning var til stede i værket – nemlig hjerter dame. Hun var omgivet af hjerter knægt, ikke hjerter konge, og kartomantikeren spekulerede på, hvor de andre dronninger mon var blevet af.

Dronningen, udsnit. Foto Per Jan

Normalt er det jo ikke hjerter dames natur at jage de andre dronninger væk. Det havde været mere naturligt, hvis spar dame var den eneste dronning. Hun associeres jo ofte med at være magtfuld, rivaliserende og kalkulerende. Men hvordan var hjerter dame havnet i denne situation? Kartomantikeren lod spørgsmålet hænge i luften og besluttede sig i stedet for at undersøge hjerter dames grundlæggende rolle i et kortspil. Ikke betragtet ud fra kunstværkets perspektiv eller kortene set som spillekort, men rent principielt i et kortspil, når man læser kortene. Hjerter dame er typisk forbundet med kærlighed, omsorg, familieforhold, barmhjertighed og kreativitet, men kortlæggeren var nysgerrig efter at høre, hvad hun selv mente om sin funktion.

Hvad er hjerter dames funktion?

Svaret kom prompte, vist med kortene ruder es og ruder 7: Hjerter dame giver liv og kraft til drømme og længsler. Tallene 1 og 7 giver tilsammen 8, og hjerter dames ønske er at hjælpe med at skelne mellem realistiske og urealistiske drømme og længsler.

Det er en tankevækkende betragtning, som kan tolkes på flere måder. Måske repræsenterer hjerter dame en slags vejleder eller mentor, der kan hjælpe os med at skelne mellem vores inderste drømme og de muligheder, der er realistiske og opnåelige. Eller måske viser værket “Dronningen” os, at selvom der kun er én dronning til stede, så kan hun stadig have stor betydning og indflydelse på de omkringliggende kort. Det er op til den enkelte at fortolke og reflektere over.

Viste kort i oplægget: Hermès, Paris 1952

Opdatering 09-05-2023:  kunstneren har skrevet følgende kommentarer til sit værk på Instagram: Ikke alle bliver til konger / Not all boys will grow to men – someone will be a Queen / fra prins til Konge eller fra prins til Dronning

Vladimir og Volodomyr

Det er tankevækkende at de to præsidenter for henholdsvis Rusland (Vladimir Putin) og Ukraine (Volodomyr Zelensky) bærer det samme fornavn. Vladimir og Volodomyr er to slaviske navne, der betyder noget lignende som “herre af verden” eller “hersker over fred og mennesker i verden”. Navnet stammer fra de gamle slaviske sprog og er blevet brugt som fornavn i mange slaviske lande, herunder Rusland, Ukraine, Polen, Tjekkiet og Slovakiet. Navnet Vladimir har også været brugt som et kroningsnavn af en række russiske herskere.
Navnet Vladimir er den mest almindelige form af navnet i Rusland, mens Volodomyr er den mest almindelige form i Ukraine. Vi kender navnet som Valdemar i Danmark og hos kong Valdemar den Store (1131-1182).
Her i starten af det nye år er der sikkert mange som spørger sig selv, hvordan mon krigen i Ukraine udvikler sig i 2023. Præcist dette spørgsmål vil vi stille kortene.

Hvordan udvikler krigen i Ukraine sig i 2023?

Kortene læses som et ”U” skrives. Det er påfaldende så mange hjerter der dukker op – og alligevel ikke. Hjerterfarven dukker ofte op, når det drejer sig om følelser for fædrelandet – nationalfølelsen. Men hjerterne symboliserer også blodet og der har flydt meget blod i denne krig. Hjerter 8 som indleder oplægget, viser det paradoksale og polariserende i situationen i Ukraine. De to slaviske folk er på mange måder brødre og søstre. Der er et familieslægtskab. Mange russere har også familierelationer i Ukraine. Men ottere er magtfulde kort og i dette tilfælde repræsenterer hjerter 8 Rusland og dets ønske om at kontrollere Ukraine. 8-tallet dominerer i dette oplæg. Læg mærke til at på den ene diagonale akse giver summen 4+4 også 8. Det er en konflikt om territorier og kontrol.
Det ukrainske folk forsvarer og beskytter klogt deres territorium (ruder 4) og får styrke af deres præsident (ruder konge).
Hjerter 3 bringer håb om en ændret situation og mindre blodsudgydelse. Vi må forvente at krigen stopper eller går ind i en anden fase i år. Summen af de fire kort på bordet giver ruder 6. Begyndende fredsforhandlinger antydes. Hjerter 8 ender med hjerter 4. Krigen ender langsomt og Rusland må trække sig ud af Ukraine. Det afgørende vendepunkt vil sandsynligvis være i andet kvartal i år (ruder 4).
Det afføder et nyt spørgsmål og kræver et ekstra oplæg: Hvordan stopper krigen i Ukraine?

Hvordan stopper krigen i Ukraine?

Den indledende spar 9 slår en meget dramatisk tone an. Det er et lynnedslag i krigen, som på pludselig vis ændrer situationen markant. Læg mærke til at ruder 4 ligger på samme plads som i det første oplæg. Det vidner om et Ukraine der som nation ikke kan udslettes. Spar 9 lægger sig på hjerter 8’s plads (Rusland). Rusland vil med næb og klør kæmpe for at beholde de regioner, de har planlagt at erobre. Ruder 4 er klemt inde mellem spar 9 og spar es. Vi kan derfor forvente nogle måneder med meget voldsomme og kraftige kampe og missilangreb (spar es).
Vil Rusland benytte taktiske atombomber? Med spar 9 og spar es vil denne bekymring nok tage til i de kommende måneder, men min umiddelbare vurdering er et nej. Sparfarven falder i værdi. Dog vil situationen kunne udvikle sig i en meget farlig retning.
Der er et ønske i Kreml om at indtage en dominerende global rolle i en ny og ændret verdensorden (spar 9 + spar es = 10). Men det vil ikke komme til at ske (klør 5). Til gengæld tyder kortene (spar 9 og spar es) mere på en mulig ændring af magtstrukturen i Kreml. Under alle omstændigheder en svækkelse af den russiske præsident.
Hvor den ene diagonale akse i det første oplæg understregede 8-tallet, ja, så understreger den ene diagonale akse i dette oplæg 9-tallet (4+5). Vi kan derfor forvente en overraskende udvikling og ændring i krigen. Væsentlige informationer om krigen kan ikke mere undertrykkes i Rusland (klør 5 og klør dame). En svær tid for Rusland dukker op i horisonten.

Vi ser således at fra et oplæg med en 9-tals dominans (forandring og aggression) til en 8-tals dominans bevæger situationen i Ukraine sig i retningen af en våbenhvile. Denne proces starter i andet kvartal, men vil tage lang tid (ottere og firere).

Viste kort: Hermès, Paris 1948.

Putin’s gas

Since Russia invaded Ukraine on February 24, Europe has been in a panic about gas supplies to Europe.
The famous Nord Stream 1 pipeline, for which – in particular – Germany has been a warm advocate, has now been shown to be used by the russian president Putin in the psychological game against Europe. It is almost an irony of fate that Germany is one of the countries that is hardest hit. The gas plant has been closed for maintenance a few times and each time the West has feared that the gas supply will never reopen. For some countries it is completely closed – including Denmark. The Russians have so far cut back to 20% of normal delivery. At the time of writing, the gas has been completely shut down due to an alleged gas leak with no reopening date set. The big question is, of course, whether it will be opened again.

The gas is also used to make electricity and in this way the gas and electricity prices are linked together with the consequence that prices become sky high for consumers. Paradoxically, energy companies currently have record profits.

Winter is approaching in Europe and the gas stocks are not yet completely full. Gloomy predictions fill more and more of the media. So, it is tempting to ask the cards the following question: “What will Putin do with the gas supply to Europe this winter?”
The following card appeared:

What is Putin doing with the gas supply to Europe this winter?


The spread is primarily read as if you were writing a capital “U”. The two spades clearly show cold and the two red colours warm. The king of spades (Putin) has complete control (4 of spades) over the flow (3 of clubs) of the gas (9 of diamonds). A control which he exploits strategically in his psychological game against Europe/EU. The King of Spades opens and closes the gas tap as it suits him. It cannot be denied that the King of Spades is cold and cynical and will stop at nothing to get his power through. Here it does not help to ask for understanding. But the 4 of spades is not a card that suggests that the gas will be completely shut off. Some gas will flow to Europe in between.
The interesting card is the 7 of hearts. I see it as an energy confused EU trying to get through the winter in solidarity. The 7 of hearts often shows “a second chance” and with the 9 of diamonds as the card at the bottom of the stack, Europe will survive the winter without having to “freeze to death”.
But despite that, the 9 of diamonds is an unstable card, which indicates that it is difficult to guess how Putin will react.

The conclusion must be that Europe must adjust to the fact that the gas from Russia is put on standby this winter, but not shut off completely.

Written 02-09-2022
Shown cards, Piatnik, Wien, Rococo

Putins gas

Siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar, har Europa været i panik omkring gastilførslen til Europa.
Den famøse Nord Stream 1 rørføring, som især Tyskland har været en varm fortaler for, har nu vist sig at kunne benyttes af den russiske præsident Putin i det psykologiske spil mod Europa. Det er næsten skæbnens ironi, at især Tyskland er et af de lande som bliver hårdest ramt. Gasanlægget har været til vedligeholdelse nogle gange og hver eneste gang frygter Vesten, at gastilførslen aldrig bliver åbnet igen. For nogle lande er der helt lukket – deriblandt Danmark. Russerne har indtil videre skruet ned til 20% af normal levering. I skrivende stund er gassen lukket helt på grund af en påstået gaslækage uden angivelse af nogen genåbningsdato. Det store spørgsmål er naturligvis, om der bliver åbnet igen.

Gassen bliver også brugt til at lave elektricitet og på denne måde bliver gas- og elektricitetspriserne koblet sammen med den konsekvens, at priserne bliver skyhøje for forbrugerne. Paradoksalt nok har energiselskaberne rekordhøje overskud i øjeblikket.

Vinteren nærmer sig i Europa og gaslagrene er endnu ikke helt fyldte. Dystre forudsigelser fylder mere og mere i medierne. Så det er fristende at stille følgende spørgsmål til kortene: ”Hvad gør Putin med gastilførslen til Europa til vinter?”

Følgende kort dukkede op:

Hvad gør Putin med gastilførslen til Europa til vinter?

Oplægget læses primært som ville man skrive et stort ”U”.  De to spar viser med al tydelighed kulde og de to røde farver varme. Spar konge (Putin) har fuldstændig kontrol (spar 4) over gennemstrømningen (klør 3) af gassen (ruder 9). En kontrol som han udnytter strategisk i sit psykologiske spil mod Europa/EU. Spar konge åbner og lukker for gashanen som det passer ham. Man skal ikke underkende, at spar konge er kold og kynisk og ingen midler skyer for at få sin magt igennem. Her hjælper det ikke at bede om forståelse. Men spar 4 er ikke et kort som lægger op til, at der bliver fuldstændigt lukket for gassen. Der vil strømme lidt gas til Europa ind imellem.
Det interessante kort er hjerter 7. Jeg ser det som et energiforvirret EU, som prøver solidarisk at komme gennem vinteren. Hjerter 7 viser ofte ”a second chance” og med ruder 9 som kortet i bunden af kortstakken kommer Europa til at overleve vinteren uden at skulle ”fryse ihjel”.
Men trods det er ruder 9 et ustabilt kort, som indikerer at det er svært gætte, hvordan Putin vil reagere.

Konklusionen må være, at Europa må indstille sig på at gassen fra Rusland i denne vinter er sat på vågeblus, men ikke lukkes helt.

Skrevet 02-09-2022
Viste kort, Piatnik, Wien, Rococo

Who are you?

After a lengthy period of reflection…….

You look so familiar. Do you know me?
Yes of course I do – you are myself!

or….

You look so familiar. Do I know you?
Yes of course you do – I am yourself!

Cards: Hermès, Paris

The thoughts of Mr. Putin on the Ukrainian situation

At the time of writing, there has for several days been a hectic communication between several heads of state to find a diplomatic solution to the extremely tense situation between Ukraine and Russia. Russia has deployed about 130,000 troops along the Ukrainian border and a military exercise is being conducted along with Belarus on Belarus’ territory. Belarus, like Russia, borders Ukraine and fully supports Putin.

Ukraine would like to be a member of NATO, but the current situation traces all the way back to Stalin’s time, World War II and 2014. The Ukrainian desire for NATO membership is Russia steeled against and may at all costs prevent this from happening. Since the fall of the Soviet Union, several of the former Eastern bloc countries have joined NATO, and Russia is increasingly feeling squeezed by NATO and Western values.

And suddenly the seriousness has risen for the West. Is Putin considering invading Ukraine? The situation has sent tremors through Sweden and Finland and throughout the Western world. Mysterious (military) drones fly over nuclear power plants in Sweden and over Stockholm. The Swedes send soldiers to Gotland. Denmark is preparing to send two F-16 aircrafts to Bornholm. Britain will send weapons to Ukraine. The United States is doing the same.

The West threatens not to open the new gas pipeline from Russia, Nord Stream 2. Germany has become quite dependent on Russian gas and has been very sparing in supporting this sanction option. The yoke of history also rests on Germany’s shoulders as up to 30 million people lost their lives on the Eastern Front during World War II.

All the while, Putin has repeatedly stated that Russia has no intention of invading Ukraine.

The West threatens quite severe sanctions if Putin were to invade Ukraine. But as the Russian ambassador to Sweden Viktor Tatarintsev stated in an interview with the Swedish Aftonbladet.

“- “Excuse my language, but we don’t give a shit about all their sanctions.
… We have already had many sanctions, and in a way, it has had a positive effect on our economy and agriculture.”

On President Putin’s official website, on July 12, 2021, he posted a rather long and in-depth article: “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians”. This article is interesting reading and has been quoted by several news media. It provides an insight into some of Putin’s thoughts on historical background. Here are a few quotes:

“During the recent Direct Line, when I was asked about Russian-Ukrainian relations, I said that Russians and Ukrainians were one people – a single whole. These words were not driven by some short-term considerations or prompted by the current political context. It is what I have said on numerous occasions and what I firmly believe.”

… I am confident that true sovereignty of Ukraine is possible only in partnership with Russia. Our spiritual, human and civilizational ties formed for centuries and have their origins in the same sources, they have been hardened by common trials, achievements and victories. Our kinship has been transmitted from generation to generation. It is in the hearts and the memory of people living in modern Russia and Ukraine, in the blood ties that unite millions of our families. Together we have always been and will be many times stronger and more successful. For we are one people.”

Putin concludes with these words:

“And I will say one thing – Russia has never been and will never be” anti-Ukraine “. And what Ukraine will be – it is up to its citizens to decide.”

On January 23 this year, the Atlantic Council published an article “Disarming Putin’s history weapon”, which critically reviews Putin’s article. They write:

“Ever since 2014, Russian President Vladimir Putin has weaponized history as part of his hybrid war against Ukraine. On numerous occasions, most infamously in his July 2021 essay” On the Historical Unity of Russians and Ukrainians, “Putin has used highly selective interpretations of the past to undermine Ukrainian national identity and legitimize his own expansionist imperial ambitions. “

In latest news, it has been reported repeatedly that we do not know Putin’s thoughts and plans. So, it’s tempting to see what the cards might tell us.
The question is: “Show Putin’s thoughts on the Ukrainian situation”:

The spread is a snapshot of Putin’s thoughts on the Ukrainian situation.

The spread is read as a “U” in this order: jack of hearts, 3 of spades, 10 of spades and queen of spades. The first thing that catches your eye are the many spades and the absence of clubs and diamonds. It already tells of strong (nationalist) feelings, but also of Putin keeping his thoughts, plans and decisions secret. One might be tempted to say that with so many spades on the table, he is devising a psychological battle of exhaustion.

The Jack of hearts shows two different layers of interpretation. As the first card, it represents Ukraine. Ukraine has an almost religious national significance for Putin and is, in his view, part of the Russian people’s soul. Blood ties flow between Ukraine and Russia. But he also perceives the Ukrainian leadership of the country as naive, unrealistic, and dangerous for Russia (jack of hearts pinched between many spades). A situation he wants to change. Putin wants to control (queen of spades) Ukraine. The other side of the jack of hearts shows that Putin is “playing” with the West. He is trying to put a wedge (3 of spades) in and destabilize NATO and the West. Putin has full control (queen of spades) over what he does. The 3 of spades is an attack card, but with so many even numbers: 10, 12 and 6, it is likely that his thoughts are more on scaring Ukraine, the West and NATO and provoking an extreme situation than launching an invasion. The 10 of spades is a gloomy card that is not afraid to go to extremes. The 10 of spades is a demonstration of power. Putin will go all the way to the extreme “border” if necessary. He has thought through all sorts of scenarios.

The 10 of spades also symbolizes NATO. Some readers might be wondering how the 10 of spades can represent NATO? But is NATO a peace movement? No – it’s a military organization.
Putin is particularly concerned about NATO’s impact on stability in Russia and Putin’s position of power should Ukraine join NATO.

There is no doubt that Putin fears NATO’s influence more than individual Western powers. The 10 of spades is a powerful card, but the cunning queen of spades finishes the spread. So, in a way, Putin controls NATO’s steps. He is in a way constantly one step ahead. For Putin, it is very much a psychological game.

The bottom card in the stack of cards is another spade – namely the 6 of spades. He tries to push NATO and the West out on a path where they cannot turn around. Maybe his idea is to prepare for a future scenario where NATO and the West are in a place where he wants them to be? When that’s done, he can incorporate the two eastern Russian-dominated Ukrainian provinces of Lugansk and Donetsk. Only Putin himself knows the answer.

Written on February 13th

Shown cards: Altenburger Spielkarten, Königin, 1970

Putins tanker om den ukrainske situation

I skrivende stund har der i flere dage været hektisk kommunikation mellem flere statsledere i et forsøg på at finde en diplomatisk løsning på den yderst højspændte situation omkring Ukraine og Rusland. Rusland har langs den Ukrainske grænse udstationeret omkring 130.000 soldater og en militær øvelse gennemføres sammen med Hviderusland (Belarus) på Hvideruslands territorium. Hviderusland har som Rusland grænse til Ukraine og støtter fuldt ud Putin.
Ukraine vil gerne være medlem af NATO. Den nuværende situation trækker spor helt tilbage til Stalins tid, 2. verdenskrig og 2014. Ønsket om medlemskab af NATO er Rusland stålsat imod og vil måske for enhver pris forhindre at det sker. Siden Sovjetunionens fald er flere af de tidligere østbloklande blevet medlem af NATO og Rusland føler sig mere og mere klemt af NATO og de vestlige værdier.

Og pludselig er alvoren gået op for Vesten. Overvejer Putin at invadere Ukraine? Situationen har sendt rystelser gennem Sverige og Finland og hele den vestlige verden. Mystiske (militære) droner flyver over atomkraftværker i Sverige og over Stockholm. Svenskerne sender soldater til Gotland. Danmark forbereder at sende to F-16 fly til Bornholm. Storbritannien vil sende våben til Ukraine. USA gør det samme.
Den nye endnu ikke åbnede gasledning fra Rusland Nord Stream 2 – som løber lige syd for Bornholm – truer Vesten med ikke at åbne. Tyskland har gjort sig ganske afhængig af den russiske gas og har været meget spage med at støtte denne sanktionsmulighed. Historiens åg hviler også på Tysklands skuldre idet op mod 30 millioner mennesker mistede livet på Østfronten under 2. verdenskrig.
Alt imens Putin flere gange har udtalt at Rusland ikke har i sinde at invadere Ukraine.

Vesten truer med ganske alvorlige sanktioner, hvis Putin skulle invadere Ukraine. Men som den russiske ambassadør i Sverige Viktor Tatarintsev udtalte i et interview til det svenske Aftonbladet.

“- Undskyld mit sprog, men vi er skideligeglade med alle deres sanktioner.

… Vi har allerede haft mange sanktioner, og på en måde har det haft en positiv effekt på vores økonomi og landbrug.”

På præsident Putins officielle website har han den 12. juli 2021 lagt en ganske lang og uddybende artikel op: ”On the Historical Unity of Russians and Ukrainians“. Artiklen er interessant læsning og er da også blevet citeret af Politiken og DR. Den giver et indblik i nogle af de tanker, som Putin gør sig omkring den historiske baggrund. Her et par citater:
“During the recent Direct Line, when I was asked about Russian-Ukrainian relations, I said that Russians and Ukrainians were one people – a single whole. These words were not driven by some short-term considerations or prompted by the current political context. It is what I have said on numerous occasions and what I firmly believe.”

…I am confident that true sovereignty of Ukraine is possible only in partnership with Russia. Our spiritual, human and civilizational ties formed for centuries and have their origins in the same sources, they have been hardened by common trials, achievements and victories. Our kinship has been transmitted from generation to generation. It is in the hearts and the memory of people living in modern Russia and Ukraine, in the blood ties that unite millions of our families. Together we have always been and will be many times stronger and more successful. For we are one people.”

Putin slutter med disse ord:
“And I will say one thing – Russia has never been and will never be ”anti-Ukraine“. And what Ukraine will be – it is up to its citizens to decide.”

Det amerikanske Atlantic Council, bragte den 23. januar i år en artikel “Disarming Putin’s history weapon”, som kritisk gennemgår Putins artikel. De skriver:
“Ever since 2014, Russian President Vladimir Putin has weaponized history as part of his hybrid war against Ukraine. On numerous occasions, most infamously in his July 2021 essay “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians,” Putin has used highly selective interpretations of the past to undermine Ukrainian national identity and legitimize his own expansionist imperial ambitions.”

I flere nyheder har man i det sidste stykke tid gang på gang kunnet læse, at vi ikke kender Putins tanker og planer. Så det er fristende at se, hvad kortene mon kan fortælle os.
Spørgsmålet lyder: “Vis Putins tanker omkring den ukrainske situation”:

Putins tanker om den ukrainske situation

Oplægget er et øjebliksbillede af Putins tanker om den ukrainske situation.
Oplægget læses som et “U”. Altså i denne rækkefølge: hjerter knægt, spar 3, spar 10 og spar dame. Det første som falder i øjnene, er de mange spar og fraværet af klør og ruder. Det fortæller allerede om stærke (nationalistiske) følelser, men også om at Putin holder sine tanker, planer og beslutninger hemmelige. Man kunne fristes til at sige, at han med så mange spar på bordet udtænker en psykologisk udmattelseskamp.
Hjerter knægt viser to forskellige tolkningslag. Som det første kort repræsenterer det Ukraine. Ukraine har en nærmest religiøs national betydning for Putin og er efter hans opfattelse en del af den russiske folkesjæl. Blodets bånd flyder mellem Ukraine og Rusland. Men han opfatter også den ukrainske ledelse af landet som naiv, urealistisk og farlig for Rusland (hjerter knægt klemt mellem mange spar). En situation han vil ændre på. Putin vil gerne have kontrol (spar dame) over Ukraine. Den anden side af hjerter knægt viser at Putin “leger” med vesten. Han forsøger at sætte en kile (spar 3) ind og destabilisere NATO og Vesten. Putin har fuld kontrol (spar dame) over, hvad han gør. Spar 3 er et angrebskort, men med så mange lige tal: 10, 12 og 6 er det sandsynligt at hans tanker mere går på at opskræmme Ukraine, Vesten og NATO og fremprovokere en ekstrem situation end at sætte en invasion i gang. Spar 10 er et dystert kort som ikke er bange for at gå til ekstremer. Spar 10 er en magtdemonstration. Putin vil gå helt til den yderste “grænse” om nødvendigt. Han har tænkt alle mulige scenarier igennem.
Spar 10 symboliserer også NATO. Nogle læsere vil måske studse over, hvordan spar 10 kan være NATO? Men er NATO da en fredsbevægelse? Nej – det er en militær organisation.
Putin er særdeles bekymret over NATO’s indflydelse på stabiliteten i Rusland og Putins magtposition, hvis Ukraine skulle blive medlem af NATO.  
Der er en ingen tvivl om at Putin mere frygter NATOs indflydelse end enkelte vestlige magter. Spar 10 er et powerfuldt kort, men den snedige spar dame afslutter oplægget. Så på sin vis kontrollerer Putin NATOs skridt. Han er på en måde hele tiden et skridt foran. For Putin er det i højeste grad et psykologisk spil.
Bundkortet i kortstakken er endnu en spar – nemlig spar 6. Han forsøger at skubbe NATO og Vesten ud ad en vej, hvor de ikke kan vende om. Mon hans tanke i virkeligheden er at forberede et kommende scenarie, hvor NATO og Vesten er placeret et sted, hvor han gerne vil have dem? Svaret kender kun Putin selv.

Skrevet 13. februar 2022

Viste kort: Altenburger Spielkarten, Königin, 1970

Livets skæbnespil

I en svensk kirke ved navn Täby findes et kalkmaleri fra 1480’erne. Billedet viser en mand som spiller skak med døden. Kalkmaleriet inspirerede den verdenskendte svenske instruktør Ingmar Bergmann til filmen Det syvende segl fra 1957. En film som fortæller historien om en ridder som ved at spille skak med døden forhaler eller udskyder sin egen død. Han taber spillet, men får gjort det færdigt han ønskede inden han dør.


Spil og skæbne har en pudsig evne til at tiltrække sig hinanden. Måske vi opfatter livet som et spil, hvor det gælder om at ”spille sine kort rigtigt”. Vi bruger også udtrykket: ”det lå ikke i kortene”. Forstået på den måde at det ikke lå i vores skæbne. Skakspillet kunne således lige så godt have været et kortspil. Lige siden spillekortenes indtog i Europa i slutningen af 13. hundredtallet har kortspil spredt sig som en steppebrand. Spillekort, tarotkort og Lenormandkort har alle denne dobbeltfunktion. De kan både bruges til spil og som et orakel til at kigge ind i fremtiden.
Mennesker har gennem alle tider ønsket at kunne få et kig ind i fremtiden. Konger, kejsere og andre magthavere tyede til orakler når store beslutninger skulle tages. For at få et indblik i, hvordan udfaldet af for eksempel en krig kunne blive.
Når man står i en vanskelig eller svær situation, benytter mange mennesker astrologi, håndlæsning eller kort for at få et kig ind i fremtiden. Tanken kan være: kan jeg ændre eller forhale min skæbne, hvis jeg ”spiller mine kort rigtigt”?
Alle mennesker ”spiller kort” hver dag – ikke med døden, men med livet selv, idet vi alle dagligt udveksler med livet. Og livet selv er jo vore omgivelser, medmennesker, dyr etc. Dette skæbnespil afføder ofte det oplagte spørgsmål: har mennesket en fri vilje? Det ganske korte svar må vel være, ja mennesket kan dybest gøre, hvad det vil, men er til gengæld bundet af konsekvenserne eller reaktionerne af dets handlinger. Disse konsekvenser eller reaktioner er således vor skæbne – på godt eller ondt.
Det er fristende at konkludere at livet således er et spil eller måske snarere et skuespil, hvor vi optræder i en bestemt rolle og at kortene kan fortælle, hvordan den fremtidige historie udspiller sig. Fravrister vi skæbnen nogle informationer om vor fremtid når vi laver et kortoplæg? Kan vi påvirke vores skæbne ved at få indsigt i nogle af de tråde i det tæppe som skæbnen væver? Dette er ganske oplagte spørgsmål.
Spillekortene er en lille visdomsbog med 52 uindbundne blade, hvis sider skifter plads når vi blander kortene. Når vi lægger dem i et mønster på bordet, får vi et indblik i den energi- eller kraftstruktur som vi i øjeblikket befinder os i. En flig af et skæbnemønster synliggøres for os. Øjeblikkets scenografi og sceneri åbenbares for os. Livets skuespil eller teater træder frem for os i symbolsk form.

Den danske forfatter Martinus har i en lille bog skrevet følgende interessante betragtninger:
” Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden oplevelsen af et gigantisk skuespil, et skuespil, hvori vi alle er rollehavende. Men der er det ejendommelige ved dette store skuespil, som vi kan kalde skæbnen, at vi ikke alene er rollehavende eller skuespillere, men samtidig også tilskuere. Det skuespil eller skæbnespil, hvori vi alle er både aktører og tilskuere, er et evigt scenisk panorama med skiftende scenerier lige fra de mest bloddryppende og hadomspundne dramaer og helvedesagtige kulisser til de mest strålende eventyr og kærlighedsscener med kulisser af det reneste mentale guld.”

Og Martinus fortsætter med disse betragtninger om fortid, nutid og fremtid:
”Vor skæbne er det samme som vor nutids forbindelse med vor fortid og vor fremtid, og livets skæbnespil bliver derfor en fremførelse eller opvisning af disse tre forskellige slags tider. Fortid, nutid og fremtid er tre rollehavende i skæbnespillet, og vor egen rolle er nutiden.”
(Martinus. Småbog 18, Livets skæbnespil)

Det er fristende at spørge kortene selv, hvad de kan fortælle og jeg har valgt at spørge spillekortene: hvad er et kortoplægs rolle generelt og objektivt set?
Følgende 6 kort dukkede op:

Den øverste linje er den væsentligste – den underste linje uddyber. Læg mærke til at et es både indleder oplægget og afslutter oplægget. Det drejer sig således om beslutninger og valg. Desuden dominerer 9-tallet. Vi har en ruder 9, men summen af klør 5 og spar 4 giver også summen 9. Det vidner om forandring af situationen. Det falder yderligere i øjnene at der ingen hjerter er. De røde farver er repræsenteret af to ruder. Selvindsigt, oplysning og struktur er vigtige elementer. Bemærk yderligere at ruderkonge har blikket rettet mod to kort: spar es og ruder 9. Mørke og lys.
Oplægget kan sammenfattes således: Når hverdagen kommer ud af de vante rammer (klør 5) og vanskelige og vigtige beslutninger (spar es) skal tages i en situation, hvor vejene og løsningerne kan gå på kryds og tværs (klør 5), kan det at blive herre i eget hus (ruder konge) være en stor hjælp. Idet man ved at kigge på sig selv (ruder konge + spar 4), kan få indsigt i og forståelse for de indre kræfter eller mentale eller følelsesmæssige dæmoner som spærrer eller holder os indespærret i vor egen tankeverden (spar 4). Ved at få de bekymrende tanker op i dagens lys (ruder 9) forandres vores forståelse af os selv og vores situation og nye løsninger og muligheder træder frem (klør es).
Et oplæg kan således, via den indsigt vi får, forvandle det bekymrede sind til et optimistisk syn på den situation man spurgte kortene til råds om.

Benyttede kort: © Hermès, Paris 1948

Er Polen på vej mod et Polexit?

Polen har været medlem af EU siden 2004, men i de senere år er forholdet mellem EU og Polen blevet mere og mere anstrengt. Homoseksuelles og LGBT personers rettigheder er i flere år blevet presset eller ignoreret. Tilsvarende er grebet om den polske dommerstand strammet mere og mere til. Det sidste store trin i denne udvikling er, at den polske forfatningsdomstol fornyelig er kommet frem til, at visse dele af EU-lovgivningen er uforenelig med den polske forfatning.
EU-lovgivningen er alle medlemslande ellers forpligtet til af følge og den har altid forrang i forhold til de enkelte medlemslandes egen lovgivning. EU er jo et fælles værdi- og retsfællesskab og der er fra Bruxelles da også blevet meldt ud at “EU-retten har forrang over national lovgivning”.

Tidligere på året havde EU domstolen konkluderet, at det system den polske regering havde indført ved udvælgelse af nye dommere, kunne være i strid med et grundlæggende krav om, at i EU-medlemslandene skal domstole være frie og uafhængige. Det var dette spørgsmål den polske premierminister, Mateusz Morawiecki havde bedt forfatningsdomstolen tage stilling til.

Denne stramning af basale rettigheder er en udvikling som vi også har set et i andet østeuropæisk EU-medlemsland, nemlig Ungarn. I det nærliggende ikke-EU-land, Hviderusland ser vi samme udvikling.

Følgende spørgsmål blev stillet kortene:
I hvilken retning bevæger Polen sig i forhold til EU?

I hvilken retning bevæger Polen sig i forhold til EU?

Følgende 5 kort dukkede op. Det øverste kort er grundtonen, den underliggende stemning eller tendens.

Det første som falder i øjnene, er overvægten af hjerter. Normalt er det positivt at se hjerter, men naturligvis afhænger det af spørgsmålet og konteksten. Dukker der en overvægt af hjerter op i spørgsmål omkring politik eller lande er de nationalistiske tendenser stærke.
Det næste som falder i øjnene, er de to esser som ligger på to markante pladser. Det første, midterste og sidste kort er toneangivende. Hjerter Es, som indleder rækken, viser Polen. Sammen med hjerter dame (befolkningen) ser vi en markant fædrelandskærlighed i den polske befolkning. Man kunne også kalde det stærke nationalistiske strømninger når vi ser hjerter 5 afslutte rækken. Institutionen EU er vist ved klør Es. Og netop EU er jo hele omdrejningspunktet i denne sag. Ruder 7 indikerer at EU’s værdigrundlag ikke har fundet genklang i den polske befolkning (ruder 7 spejler hjerter dame). Der bliver stillet spørgsmålstegn ved værdigrundlaget. Hjerter 5 understøtter denne tendens ved at vise befolkningens mishag ved EU.
Viser kortene at Polen er på vej til et Polexit? Nej det kan man ikke konkludere, men spar 9 viser at tendensen går i retning af en stærk modvilje mod og frigørelsestrang af EU. Der er således mørke skyer i horisonten for Polens fremtidige samarbejde med EU.

Viste kort: © BRuT by UUSI

Er den pandemiske virus COVID-19 menneskeskabt?

Siden verden begyndte at blive hærget af den pandemiske virus COVID-19, har det ikke skortet på teorier om, at virussen er menneskeskabt. Først var teorien, at den stammede fra et marked i Wuhan, hvor man sælger levende vilde dyr. En opfattelse, som de fleste forskere fortsat mener, er mest sandsynlig. Efterfølgende kom udmeldinger om, at den stammede fra et forskningslaboratorium i den kinesiske by Wuhan, hvor man tester og undersøger vira fra flagermus. Den amerikanske præsident Trump har ytret sig om, at den nok ved et uheld er sluppet ud af laboratoriet i Wuhan. Ja, selv en fransk professor – en tidligere Nobelpristager – har offentlig sagt at virussen er menneskeskabt. Med så meget misinformation som florerer i disse tider, er det fristende at spørge kortene til råds: ”Er den pandemiske virus COVID-19 menneskeskabt?”

Det er et klassisk ja/nej spørgsmål og med overvægt af sorte kort peger svaret allerede i retningen af et nej. Men jokeren, som jeg har valgt at tage med, afslutter oplægget. Den vender vi tilbage til. Først må vi kigge på oplæggets hjerte, det midterste kort. Her ligger spar 7. Jeg kalder kortet ”den tilslørede sandhed”. Den fortæller, at det kan være svært at gennemskue, hvilke informationer som er sande og hvilke som er usande. Man kan ikke regne med, hvad der bliver sagt eller skrevet. Sandheden er svær at finde og med en klør knægt som indleder rækken, får vi kun forstærket tendensen. Klør knægt kan sammen med spar – og især med spar 7 – have en lemfældig omgang med sandfærdige informationer. Kort sagt man kan ikke stole på det, som klør knægt fortæller. Klør knægt manipulerer og fordrejer fakta. Hvad så med jokeren? Når jokeren dukker op, vil den indeholde et overraskelsesmoment. Der er en vinkel på historien, som vil forbløffe os og overraske. Men dertil er vi ikke nået endnu.
Vi kan derfor konkludere, at virussen ikke er menneskeskabt og at der er tale om misinformation eller fake news. Men jokeren har det sidste ord. Nok er virussen ikke menneskeskabt, men forårsaget af mennesker på en anden måde end vi havde forventet.

Viste kort:  Jean Picart le Doux, (C) France Cartes, Grimaud, France 1983